دنیاگرایی مهم ترین آفت معنویت گرایی

نویسنده

استاد یار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هر انسان و جامعه ای زمانی به قله های سعادت و رستگاری دست پیدا خواهد کرد که بتواندعلاوه بر فراهم نمودن زمینه گرایش به معنویت با آفت های آن نیز مبارزه کند،یکی از راه های شناخت آفت های معنویت گرایی، عمل نمودن به توصیه شخصیت هایی همچون امیر مومنان علی علیه السلام است که خود مسیر رسیدن به بالاترین پله های معنویت را طی نموده است و آفت های آن را به بهترین شکل از سر راه خود برداشته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است با بهر جویی ازآیات الهی و سخنان و سیره امیر مومنان علی علیه السلام به روش توصیفی و تحلیلی زمینه های پیدایش وپیامد دنیاگرایی و راه کارهای پیشگیری از دنیا پرستی مورد بررسی قرار گیرد.
 داده های پژوهش: با بررسی آیات قرآن و سخنان وسیره امیر مومنان علی علیه السلام مشخص گردید که مهم ترین عامل آفت معنویت دنیاگری است.
یافته های پژوهش: پس از بررسی آیات و سخنان و سیره امیر مومنان علی علیه السلام مشخص گردید که عواملی  همچون، لذت های دنیایی،سستی ایمان ، نا آگاهی و اشرافی گرایی حاکمان می تواند زمینه دنیاگرایی را فراهم نماید وضربات جبران ناپذیری را بر معنویت گرایی مانند فراهم شدن زمینه انجام گناه،محرومیت از محبت خداوند،فساددین و یقین،حسرت و اندوه فراوان ، فساد عقل، ذلت و خواری، کوردلی و ورود در آتش جهنم ببار آورد. وبرای پیشگیری و درمان دنیاگرایی نیز می توان از راه هایی همچون ارتقای ایمان و یقین، ارتقای آگاهی، یاد مرگ و معاد،موعظه،تامل در عواقب دنیاپرستان و انجام اعمال ضد دنیاطلبی بهره جست.

کلیدواژه‌ها