مروری بر مقاله‌های مدیریت اسلامی ‌و مدل‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع استراتژیک نقش بسزایی را در پیشرفت سازمان‌ها ایفا می‌کنند. تلاش سازمان‌ها در جهت استفاده بهتر از این منبع استراتژیک راهکارهای جدیدی را ایجاد کرده است. یکی از این راهکارها مدیریت معنوی با هدف افزایش سعادت و خلاقیت فردی، هماهنگی سازمانی و موفقیت تجاری بلند مدت است. با توجه به هم راستایی مدیریت معنوی و مدیریت دینی از یک سو و جامعه جمهوری اسلامی‌ایران از سویی دیگر، در این مقاله تلاش شده است مدل‌های مدیریت اسلامی ‌مستخرج از مقالات را در جهت فراهم‌آوری مدیریت مؤثر در دسته‌هایی طبقه‌بندی کرده و حوزه‌های آنها را شناسایی نماید. این طبقات به ترتیب داشتن بیشترین فراوانی عبارتند از: رفتار و منابع انسانی، مبانی مدیریت، روش‌شناسی تحقیق، روانشناسی، ارتباطی و اجتماعی، استراتژک و در نهایت مالی و اقتصادی. در بررسی‌های به عمل آمده، در سال‌های اخیر حوزه رفتار و منابع انسانی بیشترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده است که این جایگاه در ابتدای دوره تحقیق در اختیار حوزه مبانی مدیریت بوده است. 

کلیدواژه‌ها


احمدزاده سیدمصطفی، سوره عصر ،منشور بهره وری قرآن کریم،فصلنامه پژوهش های قرآنی، شماره 63، تابستان و پاییز 1389 
اسدی فرد رویا، تبیین مفهوم شادی در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و یکم، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 
اسکندری مجتبی، سیدابوالفضل موسوی، بررسی ابعاد مفهومی اعتماد در اندیشه مطهری و کاربرد آن در مدیریت سازمانها،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
اسماعیلی رفیع الدین، اصل عدالت اجتماعی در مدیریت اسلامی و شاخصه های آن،ماهنامه معرفت، شماره 171، اسفند 1390 
افجه سید علی اکبر، ولی اله نقی پور فر، محمد جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
اسماعیلی رفیع الدین، حسن یوسف زاده، اصل مردم داری در مدیریت اسلامی و معیارهای آن،دو فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، شماره 4، بهار 1391 
اعظمی امیر، جستاری در تعریف ها و برداشت های صاحب نظران از مفهوم مدیریت اسلامی، دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 4، پاییز و زمستان 1392 
افجه سید علی اکبر، ولی اله نقی پور فر، محمد جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
افجه سید علی اکبر، رهبری و مدیریت اسلامی،مجله دانش و توسعه، شماره 13، نیمه اول سال 1380 
افجه سید علی اکبر، ولی اله نقی پور فر، محمد جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
افضلی علی، معناشناسی واژه عدالت در نهج البلاغه، دو فصلنامه پژوهش نامه ی علوی، سال پنجم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
اکبری عمروآبادی احمدرضا، معیارهای شایستگی در مدیریت اسلامی،ماهنامه فولاد، شماره 182، اردیبهشت 1389 
اللهیاری حسین، گفتگو با مدیریت بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 12، بهار و پاییز 1388 
امیری علی نقی، رویکردهای مدیریت اسلامی: رویکرد تجربی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 53، زمستان 1386 
امیری علی نقی، عباس رشنوادی، تاملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
امیری علی نقی، فلسفه حج از نگاه علم مدیریت ،فصلنامه فلسفه دین، سال ششم، شماره 3، پاییز 1388 
امیری علی نقی، مدیریت اسلامی؛ رویکرد فقهی اجتهادی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 58، بهار 1388 
امیری مجتبی، مدیریت زمان از منظر مدیریت اسلامی،ماهنامه مدیران و روسا، شماره 3، دی 1389 
آذر عادل، میثم لطیفی، مهدی ترکمنی، شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر مکان یابی مساجد،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و یکم، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 
آقا پیروز علی، رهبری در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، شماره 3، زمستان 1390 
باقری ناصر، نقد کتاب «مدیریت اسلامی» تالیف حجه الاسلام محمدحسین نبوی،مجله علوم انسانی، شماره 60، آذر و دی 1384 
بشیر حسین، سیمای کارگزاران در مدیریت اسلامی،فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره 62، آذر و دی - بهمن و اسفند 1385
بهارستان جلیل،  مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج،حذف، شماره 36، بهار 1383 
بهارستان جلیل، مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسلامی و مدیریت متداول، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 36، پاییز 1381 
بهارستان جلیل، مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج،فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 36، پاییز 1383 
بهرامی حمیدرضا، حسن خیری، رضوان نروی علویجه، معیارهای تصمیم گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی،فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 2، تابستان 1391 
پورعزت علی اصغر، مدیریت اسلامی؛ از التقاط ایدئولوژیک تا التقاط علمی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
پیدایی میرمهرداد، مدیریت اسلامی از نگاهی دیگر،فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 4، پاییز و زمستان 1384 
پیری ثریا، شرح صدر در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
ترک زاده جعفر، روش پژوهش فرایند چرخه ای تحلیل، روشی برای گردآوری، تحلیل و استنتاج از...،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 61، زمستان 1388 
ترک زاده جعفر، شناسایی و تحلیل چالش های توسعه مدیریت اسلامی یک الگوی سیستمی، نشریه راهبرد توسعه، شماره 19، پاییز 1388 
ترک زاده جعفر، فاطمه زینعلی، بررسی مقایسه ای رویکردهای غربی و اسلامی به انگیزشک به سوی توسعه دانش بومی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
تسلیمی سعید، حسین صفری، سیدیحیی سیددانش، بررسی الگوی سه نوع تصمیم گیری حضرت امام خمینی (ره) با استفاده از مدل تصمیم گیری حکیمانه – رویکرد فازی،دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره 8، دی 1383 
توکلی عبداله، تحلیل جایگاه ارزش ها در مدیریت گامی در نظریه پردازی مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 71، تابستان 1391 
تولایی روح الله، الگویی برای شناخت مدیریت اسلامی،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 11، خرداد و تیر 1386 
تولایی روح الله، گزارش اولین دوره مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
ثواقب جهانبخش، معیارهای ارزشی مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن،ماهنامه مسجد، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1381 
جلیل پور پیمان، کتابشناسی مدیریت اسلامی،ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 172، دی 1392 
جمشیدیان مهدی، نگاهی به مدیریت در اسلام، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 45، زمستان 1384 
جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری (2)،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 272، مرداد 1383 
جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری (3)،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 273، شهریور 1383 
جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 271، تیر 1383 
جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 274، مهر 1383 
چاوشی سید کاظم، بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی، مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، شماره 2، بهار 1388 
حاجیان طالب، مهدی کریمی، تقی آقاحسینی، هاجر شریفی بهشتی، بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان علوم پزشکی اصفهان،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 3، بهار و تابستان 1392 
حاجیان طالب، مهدی کریمی، علی قهرمانی فرد، تواضع و فروتنی مدیران از دیدگاه اسلام،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 
حسن نبوی محمد، نقد و بررسی کتابهای « نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی» و « نظام مدیریت با کیفیت مدیریت بر مبنای صلاه»،پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره 1، بهار 1379 
حسین زاده محمدجواد، اصول و مبانی هماهنگی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 18، بهار و تابستان 1391 
حسین زاده محمدجواد، دکترین، خط مشی عمومی، آینده پژوهی و استراتژی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 18، بهار و تابستان 1391 
حسین زاده محمدجواد، دکترین، خط مشی عمومی،آینده پژوهی، استراتژی در مدیریت اسلامی( 2) مدل های خط مشی گذاری عمومی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 22، بهار و تابستان1393
حسینی سیدعبدالرضا، الگوی صدور دستور در نامه 46 امام علی، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
حسینیان شهامت، محمد نادری، سیروس رشیدی، معیارهای شایستگی در مدیریت اسلامی (از نظر مسئولین ارزشیابی و انتصابات بازرسی کل و نظارت و ارزیابی ساعس)،فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 27، زمستان 1393 
حمیدیان پور احمد الله یاری بوزنجانی فخریه، سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و معرفی الگویی برای به کارگیری آن در سازمان ها، ماهنامه معرفت، شماره 185، اردیبهشت 1392 
حنیفی فریبا، نگاهی به ویژگیهای مدیریت اسلامی و مدیریت ژاپنی،فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره 207، تیر 1380 
ختیال حسین، طیبه بلوردی، نهج البلاغه و تجلی آن در مدیریت اسلامی، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
خدمتی ابوطالب، انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 23، تابستان 1379 
خشوعی مهدیه سادات، حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، هشت شایستگی مدیریتی: شایستگی های ضروری برای مدیران قرن 21 (انگلیسی)،مجله ایرانی مطالعات مدیریت، سال ششم، شماره 2، 2013 
خلعتبری حسام الدین، فریبا صدارت، آفات مدیریت از منظر قرآن و نهج البلاغه،فصلنامه سراج منیر، شماره 13، زمستان 1392 
خنیفر حسین، تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تاکید بر آثار منتخب، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 10، پاییز 1384 
خیراللهی داوود، وجه ممیز مدیریت اسلامی چیست؟،ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، سال 1390 - 1391، شماره 5، بهمن 1390 
دادفر محمدشتا، امیر عبدالهی خلج، طراحی الگوی دو سطحی ارتقای شغلی مدیران بر مبنای عدالت سازمانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه بهبود مدیریت، شماره 21، پاییز 1392 
داستانی حسین آبادی علی، عدالت در مدیریت اسلامی،ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 100، خرداد 1382 
ذاکری آذر، رضا هویدا، محمد نجفی، رهبری معنوی با رویکرد اسلامی،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 
رحمتی محمدحسین، نوع شناسی مطالعات مدیریت اسلامی به عنوان یک دانش میان رشته ای، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره 4، پاییز 1388
رحمتی منصور، مریم رحمتی، بررسی میزان تحقق ابعاد مدیریت ارتباط با ارباب رجوع براساس اندیشه های مدیریتی حضرت علی(ع)،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
رسول حشمتی محمد، علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلامی، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 7، بهار و تابستان 1393  صص 71-94 
رشیدی بهروز، عصر اطلاعات و مدیریت اسلامی، چالشها و راهکارها،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 30، بهار و تابستان 1385 
رفیعی مجتبی، علی رضا علی احمدی، محمد موسوی، محمد کرمانی،  رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی،پژوهش نامه اخلاق، شماره 20، تابستان 1392
زارعی متین حسن، شکراللهی، استاد قوامی، نقد و نظر ( میزگرد مدیریت اسلامی در رادیو معارف قم )، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 8، پاییز و زمستان 1385 
ستوده نیا محمدرضا، محمد جانی پور،  الگوی مدیریت بحران های سیاسی اجتماعی از منظر امیرالمومنین علی (ع)، دو فصلنامه پژوهش نامه ی علوی، سال سوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
سلگی غلامرضا، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه و گسترش مدیریت اسلامی،دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1، پاییز 1389 
سهرابی بابک، امیر اعظمی، حمیدرضا یزدانی، آسیب شناسی پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فرا ترکیب،فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 6، تابستان 1390 
سیف اله مراد، علیرضا نادری خورشیدی، منصور صادقی مال امیری، محبت رئیسی، طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
شاه آبادی محمدمهدی، حسن عابدی جعفری، درآمدی بر روش بررسی «ابعاد فرهنگ سازمانی» با نگاهی به قرآن کریم،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 66، بهار 1390 
شفیعی عباس، رویکرد دینی به سازماندهی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 37، زمستان 1382 
شکرالهی نادر، بررسی تئوری مدیریت اسلامی در شبکه معارف،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 6، تابستان 1384 
شکرانی رضا، سید محسن علامه، سمیه انجمنی، مطالعه تطبیقی مهارت شنود موثر از منظر قرآن و حدیث و دانش مدیریت،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیستم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
شیعه زاده الهه، سعید مرتضوی، محمدعلی انصاری، بازنمایی شاخص های توکل: مدخلی بر تصمیم گیری حکیمانه،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
صالح فر محسن ، جایگاه افکارعمومی در اندیشه قرآنی،فصلنامه سفیر نور، شماره 26، تابستان 1392 
صالحی امیری سیدرضا، مدیریت در اندیشه حضرت علی (ع)،فصلنامه النهج، شماره 32، زمستان 1390 
صدر سیدعلی، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،ماهنامه شهرداریها، شماره 82، شهریور 1386 
صیادی سعید، محمد زند وکیلی، بررسی دیدگاه امام علی (ع) پیرامون وظایف مدیران، دو فصلنامه پژوهش نامه ی علوی، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
طهرانیان زهرا، مدیریت اسلامی،فصلنامه شمیم نرجس، شماره 12، بهار 1388 
طوبایی محمدتقی، مروری بر جایگاه آخرت گرایی در مدیریت اسلامی و تاثیر ان در حوزه وظیفه برنامه ریزی،پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 23، تابستان 1385 
طوسی حسینعلی، شادروان عباس مهری، عوامل موثر بر جذب نخبگان کشور به بسیج،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
عابدی جعفری ؛ محمد ازگلی حسن، مروری بر سیر تحقیقات مدیریت اسلامی در ایران،مجله علوم انسانی، شماره 51، خرداد و تیر 1383 
عابدی جعفری حسن، توسعه مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 5، بهار 1384 
عابدی جعفری حسن، حمزه خواستار، امیر اعظمی، پرسشهای بزرگ در زمینه مطالعات سازمان و مدیریت اسلامی،مجله علوم انسانی، شماره 79، شهریور 1389 
عابدی جعفری حسن، علیرضا سبزیکار، مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
عابدی جعفری حسن، محمد ازگلی، مروری بر سیر تحقیقات مدیریت اسلامی در ایران، مجله علوم انسانی، شماره 76، مرداد و شهریور 1387 
عابدی جعفری حسن، محمد ازگلی، نقطه های آغاز در ترسیم چشم انداز بیست ساله نظام جامع مدیریت اسلامی،مجله علوم انسانی، شماره 52، مرداد و شهریور 1383 
عباسی رسول، حسن عابدی جعفری، غلامرضا طالقانی، ابوالحسن فقیهی، تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
عباسی رسول، غلامرضا طالقانی، ابوالحسن فقیهی، تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
عباسی رسول، غلامرضا طالقانی، حسن عابدی جعفری، ابوالحسن فقیهی، طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان های محیطی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 3، بهار و تابستان 1392 
عترت دوست محمد، جایگاه برنامه ریزی در مدیریت اسلامی از منظر آیات و روایات،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 33، بهمن و اسفند 1389 
عزیزی مهماندوست عباس، سعید صحت، مدیریت در چشم انداز اسلام،پژوهشنامه معارف قرآنی، شماره 6، پاییز 1390 
علامه سیدمحسن، حمیدرضا بوستانی، بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه با رفتار شهروندی سازمانی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
علی محمدی مجید، مدیریت اسلامی با رویکرد نظری اخلاق، ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، سال 1392 - 1393، شماره 4، دی 1392 
فروزنده دهکردی لطف الله، الهه ملائی، بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب، نشریه راهبرد توسعه، شماره 17، بهار 1388 
فروزنده لطف الله، سحر کوثری، علی فرقانی، ارائه راهبردهای ارتباطی از دیدگاه قرآن،دو فصلنامه مدیریت فردا، شماره 23، بهار و تابستان 1389 
فقهی زاده عبدالهادی، علینقی لزگی، مولفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه،فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 29، تابستان 1393 
فیض داود، بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های استراتژک امام خمینی،پژوهشنامه متین، شماره 46، بهار 1389 
قاهری علی، نگرشی بر مدیریت اسلامی، کتاب ماه علوم و فنون، سال سوم، شماره 33، دی 1388 
قائدعلی حمیدرضا، محمد حسین مشرف جوادی، فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی؛ مطالعه موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس،فصلنامه مهندسی فرهنگی، شماره 79، بهار 1393 
قائدعلی حمیدرضا، مهدی عاشوری، مدیریت جهادی شیوهای تحقق یافته از مدیریت اسلامی،فصلنامه مهندسی فرهنگی، شماره 82، زمستان 1393 
قدسی مهدیه، خودکنترلی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
قرائتی محسن، چهل اصل در مدیریت اسلامی،ماهنامه شهرداریها، شماره 82، شهریور 1386 
قربان نژاد پریسا، احمد عیسی خانی، الگوی شایستگی مدیران بر اساس نهج البلاغه امام علی (ع)،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 15، 1392 
قربانعلی محمدرضا، مدیریت اسلامی و پیام هایی از نهج البلاغه،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 6، خرداد و تیر 1384 
قزی رضا، راهبرد (جود، جهاد واجتهاد) از شعار تا عینیت در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 18، بهار و تابستان 1391 
قوامی علیرضا، فرمایشات آیت الله گرامی پیرامون مدیریت اسلامی، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 12، بهار و پاییز 1388 
کاتب غلامرضا، علی رمضانی، توانمندسازی منابع انسانی در اندیشه های مدیریت اسلامی،فصلنامه پیک نور (علوم انسانی)، سال نهم، شماره 3، پاییز 1390 
کریم زاده میبدی علی، متفکران عرصه مدیریت اسلامی (1)،مجله علوم انسانی، شماره 53، مهر و آبان 1383 
کریمزاده میبدی علی، متفکران عرصه مدیریت اسلامی (2)،مجله علوم انسانی، شماره 56، فروردین و اردیبهشت 1384 
کنعانی مقدم حجت الاسلام حامد، اصول مدیریت اسلامی و انطباق آن با مدیریت حضرت مهدی (عج)،فصلنامه سخن جامعه، شماره 4، بهار و تابستان 1391 
کیوان حسینی سیداصغر، راحله جمعه زاده، پیوندبخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی،فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 34، پاییز 1390 
گایینی ابوالفضل، پیش فرض های معرفت شناسی در مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 37، زمستان 1382 
گنجعلی اسدالله، احمد پارسازاده، مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش شناختی جهت نظریه پردازی در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10، پاییز و زمستان 1390 
گودرزی پروین، اشرف السادات بزرگی، تحلیل پیوندهای وب سایتهای مراکز علوم اسلامی مستقر در شهر قم،فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، شماره 14، پاییز 1390 
گوران حیدری سیدفرهاد، محمود همت فر، حسابداری مدیریت اسلامی،فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 13، بهار 1394 
لطفی امیرعلی، انجمن علمی مدیریت اسلامی در حوزه علمیه قم،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 6، تابستان 1384 
لطیفی میثم، انضباط تعالی بخش کارکنان:رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان،دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 7، بهار و تابستان 1389 
لطیفی میثم، روش شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش های میان رشته ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر،دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10، پاییز و زمستان 1390 
مجیدی حسن، مجتبی بانشی، معیارهای شایستگی مدیر و مدیریت از منظر نهج البلاغه،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 3، بهار و تابستان 1390 
محمدزاده وحدتی جواد، دیدار هیات تحریریه نشریه مدیریت اسلامی با مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت اله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)،ماهنامه شهرداریها، شماره 82، شهریور 1386 
محمدی اصل عباس، نقش مدیریت اسلامی در روابط انسانی سازمان ها، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
محمودی جعفر، چیستی مدیریت اسلامی در بو ته نقد،نشریه دانش مدیریت، شماره 51، زمستان 1379 
مردمی ابوالقاسم، نقد و بررسی کتاب رفتار سازمانی در نگاه مدیریت اسلامی: تالیف: غلامرضا ویسی، محمدعلی سوادی،دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1، پاییز 1389 
مزروعی اسماعیل، سید عبدالجابر قدرتیان کاشان، بررسی مبانی انسان شناختی بروکراسی با رویکرد اسلامی،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 53، زمستان 1391 
مساح هاجر، حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، محسن گل پرور، ساخت و روان سنجی مقیاس مدیریت اسلامی،دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، شماره 9، پاییز و زمستان 1390 
مصباح آیت الله علامه، مدیریت اسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی،دو فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، شماره 7، پاییز و زمستان 1392 
معصومی مهر حمید رضا، حسن عابدی جعفری، لطف الله فروزنده دهکردی، طراحی و تدوین الگوی شناخت موانع تحقق مدیریت اسلامی در سازمانها (انگلیسی)،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
ملک اف علاالدین، آیا مدیریت اسلامی داریم، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 9، بهار 1386 
مهدوی راد محمدعلی، حسنعلی صادقی، تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
مهدیخانی لطف الله، مدیریت اسلامی در یک نگاه،ماهنامه شکرشکن، شماره 76، شهریور 1382 
موحد ابطحی سیدمحمدتقی، درآمدی بر روش شناسی مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 45، زمستان 1384 
مؤیدنیا فریبا، شیوه ها و راه کارهای مدیریت اسلامی، ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام، شماره 607، مهر 1385 
میرزااف (تاجیکستان) عبدالهاشم، منبع شناسی قرآن و مدیریت،دو فصلنامه قرآن و علم، شماره 12، بهار و تابستان 1392 
نبوی محمد حسن، نقد و بررسی کتاب « اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن»،پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره 2، تابستان 1379 
نبوی محمدحسن، رابطه اسلام و دانش مدیریت، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره 11، زمستان 83 و بهار 84 
نجات بخش اصفهانی علی، اکبر باقری، بررسی تطبیقی روش شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی درمقایسه باروش شناسی های تحقیق درعلوم مدیریت رایج،مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، شماره 5، زمستان 1388 
نجات بخش علی، دیدگاه های مدیریت اسلامی در زمینه کنترل و نظارت : با استفاده از آیات کلام الله مجید روایات و بعضی از احادیث و خطب نهج البلاغه، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 8، پاییز و زمستان 1385 
نجات نازی، صفات اخلاقی مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع)،فصلنامه طب و تزکیه، سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1382 
نجاتبخش اصفهانی علی، آینده در قلمرو مدیریت و رهبری حضرت مهدی (عج)،فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 6، پاییز و زمستان 1392 
نجاتبخش اصفهانی علی، بهاره شهریاری، مقایسه ویژگی های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیربت از دیدگاه تئوریهای غربی، مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، شماره 2، بهار 1388 
نصر اصفهانی علی، سهیلا محرابی، بررسی جایگاه و نقش شرح صدر در مدیریت اسلامی،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 
نصراصفهانی مهدی، علی نصراصفهانی، ریحانه نصراصفهانی، جایگاه مفهومی و نظری رهبری خدمتگزار از دیدگاه اندیشمندان غربی و مقایسه تطبیقی با آموزه های دینی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 3، بهار و تابستان 1390 
نظامی وند چگینی هوشنگ، محمدرضا جلیلوند، نگرش اسلامی به مدیریت در مقابل مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 3، بهار و تابستان 1392 
. نقی پورفر ولی ا...، رهبری بصیر در اسلام، فصلنامه کمال مدیریت، شماره 9، بهار 1384 
. نقی پورفر ولی ا...، محمود جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای تاثیرگذار بر تحقق عدالت مراوده ای در سازمان، مقایسه دو دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،مجله علوم انسانی، شماره 81، اسفند 1389 
نوری پیمان، از خود بیگانگی مثبت و قابلیت به کارگیری آن در مدیریت اسلامی (قسمت دوم و پایانی)،فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 19، زمستان 1382 
نوری پیمان، از خود بیگانگی مثبت و قابلیت به کارگیری آن در مدیریت اسلامی،فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 18، پاییز 1382 
هاشمیان سیدمحمدحسین، مقدمه ای بر امکان و وجوب فلسفی تحقق دانش مدیریت اسلامی نقدی بر روش شناسی مدرن،فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 10، بهار 1391 
وزیر زنجانی حمیدرضا، لطف الله فروزنده دهکردی، بررسی مبانی فکری در تدوین اصول مدیریت اسلامی،نشریه راهبرد توسعه، شماره 21، بهار 1389 
یارمحمدیان محمدحسین، مسعود فردوسی، محمدحسین پسندیده، ادراکات مدیران و صاحب نظران دانشگاهی در خصوص مولفه های مدیریت اسلامی،دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 22، 1390 
Cavanagh,G. (1999). Spirituality for managers: Context and Critique, Journal of Organization Change Management, Vol. 12, No.3. pp.53-165
Myers, J. E. (1990). Wellness Throughout the Lifespan, Guide post