بررسی تطبیقی متون نهج البلاغه و اشعار حکمی سامی بارودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز

چکیده

محققان از طریق ادبیات تطبیقی روشی را به‌دست می‌آورند که به‌واسطه آن، دیدگاه انسان در مطالعه آثار ادبی عمیق گشته و به بررسی پیوندهای آثار ادبی و نویسندگان ملل مختلف و کشف منابع الهام‌بخش آنها می‌انجامد. بررسی تطبیقی سخنان امام علی× در نهج البلاغه و اشعار حکمی سامی بارودی تلاشی است مبتنی بر روش تطبیقی برگرفته از مکتب فرانسوی برای بررسی تاثیرپذیری یا عدم تاثیرپذیری پیشوای شعر معاصر عربی؛ محمود سامی بارودی از سخنان امام علی× در نهج البلاغه و درر الحکم و میزان و نحوه این تاثیرپذیری. نتایج تحقیق نشان‌گر آن است که بارودی در سرودن اشعار حکمی خود به سخنان امام علی× نظر داشته و از آنها تاثیر پذیرفته است. بیشترین سطح تاثیرپذیری بارودی از سخنان امام علی× بدین شکل بوده است که وی محتوای سخنان امام× را گرفته و در اثناء اشعار خود بازآفرینی کرده است. از آنجایی که بارودی در مدح امام علی× نیز شعر سروده است، می‌توان نتیجه گرفت که سخنان امیرمومنان× یکی از منابع الهام‌بخش پیشوای شعر معاصر عربی بوده است. 

کلیدواژه‌ها