دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 64، بهار 1399، صفحه 1-213 
5. بُعد سیاسی شخصیت سید رضی

صفحه 63-78

سید علی میرشرف الدین(میرشریفی)