دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 57، مرداد 1397، صفحه 11-36 
8. به گزینی و خلق واژگان و تعابیر خاص در نهج البلاغه

صفحه 139-166

محمدرضا پیرچراغ؛ عبدالهادی فقهی زاده