دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 59، زمستان 1397 
4. نقش معادباوری در طهارت اقتصادی از دیدگاه نهج البلاغه

صفحه 23-42

فاطمه مرادی کهنکی؛ علی مطوری؛ امان اله ناصری کریموند