دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 56، بهار 1397 
9. تحلیل محتوایی و ساختاری نفرین‌های نهج‌البلاغه

صفحه 131-157

سیدرضا میراحمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ فاطمه لطفی مفرد