نویسنده = حسین عابدی جعفری
مروری بر مقاله‌های مدیریت اسلامی ‌و مدل‌های آن

دوره 14، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 61-86

حسین عابدی جعفری؛ الهام بزرگ حداد