نویسنده = صدیقه محمداسماعیل
تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی‌– پژوهشی النهج طی سال های 1394 -1389.

دوره 15، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 85-104

مریم قبادی؛ صدیقه محمداسماعیل؛ زهره میرحسینی