نویسنده = عسکری ابراهیمی جویباری
فرازهای اخلاقی نهج البلاغه در گلستان سعدی

دوره 20، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 119-144

مالک شعاعی؛ جلیل تجلیل؛ عسکری ابراهیمی جویباری؛ زهرا فتحی