کلیدواژه‌ها = آسیب ها
مؤلفه ها و آسیب های مهارت گفت و گو بر مبنای حکمت های نهج البلاغه

دوره 20، شماره 3، آذر 1400، صفحه 189-207

علی فلاح؛ اعظم اعتمادی فرد؛ ابوالقاسم عاصی مذنب