کلیدواژه‌ها = تفکراستراتژیک
تبیین ابعاد مدیریت استراتژیک در نهجالبلاغه با تاکید بر نامه 53

دوره 21، شماره 3، آذر 1401، صفحه 101-136

علی نقی امیری؛ ابوالفضل گائینی؛ فاطمه عالمی طامه