دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 65، شهریور 1399، صفحه 1-229 
جامعه شناسی عدالت در نهج البلاغه و شاهنامه

صفحه 59-82

پرویز شیبانی؛ نجف جوکار؛ سید محمد مهدی جعفری