راهنمای نویسندگان

باسمه تعالی

راهنمای تدوین مقالات فصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش های نهج البلاغه»

این راهنما در پنج بخش تدوین شده و به نویسندگان مقالات کمک می‌کند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه تهیه کنند.

  1. ساختار مقاله

مقاله ارسالی باید پژوهشی ، گویای نوآوری در مسائل نهج‌البلاغه و به ترتیب دارای این ساختار باشد: عنوان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بحث، نتیجه‎گیری و پیشنهادها، منابع.

1 . عنوان؛ کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.( متغیرهای اصلی پژوهش – تناسب با هدف – واضح و سلیس بودن )

2 . چکیده؛ آینه تمام نمای مقاله بوده و شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت پژوهش، روش و یافته‌های پژوهش باشد و از 200 کلمه بیشتر نباشد.

3 . واژگان کلیدی؛ شامل حداقل3 و حداکثر 5 واژه از کلمات دارای نقش نمایه و فهرست باشد که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط و به‎ ترتیب اهمیت‏شان آورده شوند.

4 . مقدمه؛ مسئله تحقیق به صورت روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقیق و نوآوری آن اشاره شود .

*در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎های پژوهش اشاره شود ( چیستی و چرایی مقاله). در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شده و اهداف، سؤال‎ها و فرضیه‎های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شود.

*در قسمت پیشینۀ پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود: 1.پیشینۀ نظری (نظریه‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎های پیشین وروش‎شناسی‎های آن‏ها در مورد مسئله)؛ و 3. مدل مفهومی(در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).

5 . بدنه اصلی مقاله؛ با جهت گیری انتقادی، تحلیلی، مستند و مستدل .

6 . نتیجه؛ شامل یافته‌های تحقیق متناسب با طرح مسأله باشد. در صورت داشتن پیشنهادهای برخاسته از پژوهش، می‎توانید آن‏ها را در انتهای نتیجه‎گیری قرار دهید.

7.فهرست منابع؛برای منبع‎دهی باید از روش استاندارد APA استفاده شود. در جدول 1 شیوۀ منبع‎دهی به کتاب و مقاله تشریح شده است. در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایان‎نامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمان‎های دولتی، جزوه‎های منتشر نشده، وبگاه‎های اینترنتی، فایل‎های صوتی و تصویری و ... از شیوه‎نامه APA استفاده کنید.

*منابع را به دو بخش (فارسی- عربی) و انگلیسی به همین ترتیب، مجزا کرده و هر بخش را به ترتیب حروف الفبای آن زبان مرتب نمایید.

*در ارجاع درون متن، اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشد، باید تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و به جای بقیه، از عبارت «و دیگران» استفاده شود.

*اگر به یک منبع چند بار استناد داده می‌شود، لازم است هر بار ارجاع به شکل کامل بیان شده و از عبارت «همان» استفاده نشود.

*چنانچه از یک نویسنده، دو یا چند اثر در یک سال منتشر شده باشد، سال نشر باید با حروف الفبا از یکدیگر متمایز شوند. مانند: 1387الف، 1387ب و . . .

*اگر لازم نیست به نسخه خاصی از ترجمه‌های نهج البلاغه استناد شود، باید برای ترجمه عبارات نهج البلاغه،  یکی از ترجمه‌های نهج البلاغه: فیض الاسلام، شهیدی و یا دین پرور استفاده شود.

جدول1. شرح صحیح منبع‎دهی در داخل و انتهای مقاله

نوع منبع

در داخل متن

در فهرست منابع

آیات قرآن

اگر لازم نیست که به نسخه خاصی از قرآن اشاره شود، آدرس دهی تنها درون متن و با استناد به شماره سوره(ها) و آیه(ها) و بدون ذکـرشماره صفحه صورت میگیرد. بـه ایـن منظـور پـس از واژه قرآن کریم، ابتدا نام سوره و سپس علامـت دونقطـه، و پس از آن شماره آیه ذکر می شوند. (قرآن کریم زمر:7) (قرآن کریم زمر: 2-4)

 قرآن کریم

متن نهج البلاغه

با استناد درون متنی به خطبه، نامه و حکمت و شماره آن بدون ذکـر شماره صفحه صورت می‌گیرد. بـه ایـن منظـور پـس از واژه خطبه، نامه یا حکمت، شماره آن می آید. (خطبه 53) (نامه 43)

دین پرور، سید جمال الدین.(1379). نهج البلاغه پارسی. تهران: بنیاد نهج البلاغه.

مقاله

(نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، ص. صفحات مورد استناد)

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه(ایتالیک)، دوره (شماره)، صفحه آغاز مقاله ـ صفحه پایان مقاله.

نمونۀ مقاله فارسی

اکرمی، منصور،مینایی و امجد (1395)

هنگام ذکر نام نویسندگان در آغاز جمله.

(اکرمی، منصور،مینایی و امجد، 1395).

هنگام ذکر نام نویسندگان در پایان جمله و در داخل پرانتز.

اکرمی، محمدرضا؛ منصور، طاها؛ مینایی،احمد و امجد، بابک.(1395). بررسی شواهد حجیت ظواهر قرآن در پرتو آموزه های نهج البلاغه. فصلنامه پژوهش‌های نهج البلاغه، 8(3)،477-498.

کتاب

(نام خانوادگی نویسندۀ، سال انتشار، ص.صفحات مورد استناد)

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار). عنوان کتاب.مترجم یا محقق. شهر محل نشر:  نام ناشر.

نمونۀ کتاب فارسی

(پورعزت، 1390، ص.53-54)

پورعزت، علی اصغر.(1390). مدیریت اسلامی در پرتو نهج البلاغه. تهران: بنیاد نهج البلاغه

 

2.نکات مهم ویرایشی

*برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. می‏توانید از بانک مستندات کتابخانه ملی ایران  برای مستندسازی نام خانوادگی افراد استفاده کنید. در خصوص نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین حضور در متن و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.

*برای شماره­گذاری، از عدد و نقطه استفاده شود؛ مانند 1. 2.

*قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله(space)نیست؛ اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

*هنگام استفاده از پرانتز، قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز، از فاصله استفاده کنید. کلمه داخل پرانتز، بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.

*برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه، از نیم­فاصله استفاده شود (برای مثال انسان‎ها، می‎رود، تصمیم‎گیری، اندازه‎گیری، بهره‎مند، منطقه‎ای، همان‎گونه و...)[برای مثال:میخواهم (غلط) می‎خواهم (درست)].

*به‎جای استفاده از علامت (%)، از کلمه درصد استفاده کنید. مانند: 5‎درصد.

*از به‎کار بردن (هی) ،خودداری کنید. به عنوان مثال برنامه‌ی غلط می‌باشد و صحیح آن برنامه می‌باشد.

*باید هر نوع متغیر یا علامت به‎کار رفته در متن مقاله، در اولین ارجاع در خود متن مقاله معرفی شود.

*هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید به ‎صورت وسط‏چین  و به‎ترتیب از 1 (شکل 1، شکل 2، ...)شماره‌گذاری ‌شوند. نمودارها و شکل‏هادر داخل متن و در جایی درج شوند که به آن‏ها ارجاع می‌شود و باید مختصری توضیح داده شوند. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها به زبان فارسی الزامی است. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید.

*هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط و به‎ترتیب از 1 (جدول 1، جدول 2، ...) شماره‌گذاری ‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و در نخستین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آن‏ها، درج شوند. عنوان ستون‏های هر جدول باید به‎صورت وسط‎چین و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست‏چین یا وسط‎چین، بسته به مقدار متن داخل جدول و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ‏چین تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط‏چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول به زبان فارسی الزامی است. هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. اگر جدول­هااز منبعی برداشت شده‎اند، بایدنام نویسنده آن منبع بر اساس شیوه‏نامه APAدر انتهای عنوان جدولآورده شود.

*در صورت استفاده از ممیز، اعداد را از سمت راست نوشته، ممیز زده و بقیه عددها را بنویسید. از به‎کار بردن نقطه به‎جای ممیز خودداری نمایید. به‌طور مثال: 5/0 صحیح–5. 0غلط

 

3.نکات مربوط به فرمت ظاهری

برای تایپ مقاله، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ 2003 یا 2007 در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله باید با رعایت  فاصله خطوط 22/1 ،فاصله 3 سانتیمتر از سمت راست و چپ، فاصله 3 سانتیمتر از بالا و پایین کاغذباشد.متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازۀ pt.13 و قلم انگلیسی Times New Roman تهیه شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ شود. خط اول همۀ پاراگراف‌ها بدون تورفتگی و پاراگراف‎های بعدی با تورفتگی 7/0 خواهد بود.

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله؛ اعم از چکیده،متن،منابع و...) که منطبق با این راهنماتدوین تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه بیشتر باشد.

 

4.فایل های ارسالی به فصلنامه

فایل های مقاله تنها از طریق سامانه مجله دریافت شده و شامل موارد زیر می باشد:

1. فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان

2. فایل مشخصات نویسندگان با فرمت یاد شده

 در ارسال فایل مشخصات نویسندگان، به این موارد دقت کنید: 1. نام و نام خانوادگی نویسندگان به‎طور کامل ؛ 2. ایمیل و شماره تماس تمام نویسندگان و 3. مراتب علمی تمام نویسندگان به‎طور کامل.

 

5.اخذ هزینه

مقالات دریافتی قبل از ارسال به داوری،توسط کارشناسان مجله مورد بررسی قرار می‌گیرند و ممکن است به علت مشکلات موضوعی و ساختاری(مانند عدم مطابقت با موضوعات مجله)، رد شوند که نیازی به پرداخت وجه نیست.

در حال حاضر برای ارزیابی مقاله، ویراستاری، انتشار و ترجمه چکیده مقاله به عربی و انگلیسی مبلغ 1.000.000 تومان دریافت خواهد شد.

بدیهی است که واریز اولیه وجه، به منزله پذیرش مقاله نخواهد بود و ممکن است مقاله ارسالی درمرحله داوری رد شود و مبلغ واریزی به هیچ وجه قابل برگشت نیست.

موعد پرداخت هزینه داوری و انتشار، توسط دفتر نشریه از طریق سامانه و یا تماس تلفنی، به اطلاع نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد رسید. بدیهی است که پس از اتمام این مهلت، چنانچه مبلغ یاد شده به حساب مذکور واریز نگردد و تصویر آن  برای مجله ارسال نشود، مقاله رد شده و به منزله انصراف صاحب یا صاحبان آن تلقی می‌گردد.