اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید جمال الدین دین پرور

اجتهاد نماینده ولی فقیه و رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه

infonahj-albalaghe.ir

سردبیر

محمد جواد ارسطا

فقه و حقوق عمومی, عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پردیس فارابی

mjarastaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید محمد رضا امام

فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشیار/دانشگاه تهران

mremamut.ac.ir

منصور پهلوان

علوم قرآن و حدیث استاد/دانشگاه تهران

pahlevanut.ac.ir

جلیل تجلیل

ادبیات استاد/دانشگاه تهران

jtajlilut.ac.ir

احمد خاتمی

ادبیات و زبان فارسی استاد/دانشگاه شهید بهشتی

a_khatamisbu.ac.ir
a_ khatami@sbu.ac.ir

سید محمد مهدی جعفری

علوم قرآن و حدیث استاد/دانشگاه شیراز

---yahoo.com

محمد مهدی رکنی

ادبیات و زبان فارسی استاد/دانشگاه فردوسی مشهد

----yahoo.com

سید مصطفی محقق داماد

حقوق اسلامی استاد/دانشگاه شهید بهشتی

m_mohagheghsbu.ac.ir

مجید معارف

علوم قرآن و حدیث استاد/دانشگاه تهران

maarefut.ac.ir

عبد الله موحدی محب

علوم قرآن و حدیث دانشیار/دانشگاه کاشان

a-movahedimohebhawzah.net