دنیاگرایی مهم ترین آفت معنویت گرایی

نویسنده

استاد یار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

هر انسان و جامعه ای زمانی به قله های سعادت و رستگاری دست پیدا خواهد کرد که بتواندعلاوه بر فراهم نمودن زمینه گرایش به معنویت با آفت های آن نیز مبارزه کند،یکی از راه های شناخت آفت های معنویت گرایی، عمل نمودن به توصیه شخصیت هایی همچون امیر مومنان علی علیه السلام است که خود مسیر رسیدن به بالاترین پله های معنویت را طی نموده است و آفت های آن را به بهترین شکل از سر راه خود برداشته است، در پژوهش پیش رو تلاش شده است با بهر جویی ازآیات الهی و سخنان و سیره امیر مومنان علی علیه السلام به روش توصیفی و تحلیلی زمینه های پیدایش وپیامد دنیاگرایی و راه کارهای پیشگیری از دنیا پرستی مورد بررسی قرار گیرد.
 داده های پژوهش: با بررسی آیات قرآن و سخنان وسیره امیر مومنان علی علیه السلام مشخص گردید که مهم ترین عامل آفت معنویت دنیاگری است.
یافته های پژوهش: پس از بررسی آیات و سخنان و سیره امیر مومنان علی علیه السلام مشخص گردید که عواملی  همچون، لذت های دنیایی،سستی ایمان ، نا آگاهی و اشرافی گرایی حاکمان می تواند زمینه دنیاگرایی را فراهم نماید وضربات جبران ناپذیری را بر معنویت گرایی مانند فراهم شدن زمینه انجام گناه،محرومیت از محبت خداوند،فساددین و یقین،حسرت و اندوه فراوان ، فساد عقل، ذلت و خواری، کوردلی و ورود در آتش جهنم ببار آورد. وبرای پیشگیری و درمان دنیاگرایی نیز می توان از راه هایی همچون ارتقای ایمان و یقین، ارتقای آگاهی، یاد مرگ و معاد،موعظه،تامل در عواقب دنیاپرستان و انجام اعمال ضد دنیاطلبی بهره جست.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  قرآن کریم

  1. شریف رضى محمد بن حسین، ١٣٧٩ ق، نهج البلاغه ،ترجمه،محمد دشتی، قم: مشهور.
  2. ابن ابی جمهور،محمد بن علی، 1403ق، عوالی اللئالی، تحقیق:مجتبی عراقی،جلد2، قم: مطبعة سیدالشهداءعلیه‌السلام
  3. ابن بابویه، محمد بن علی، ١٤١٣ ق ،من لایحضره الفقیه ، جلد2،قم: انتشارات جامعه مدرسین.
  4. ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، ١٣٨٢ ش، تحف العقول، تهران: موسسه امیر کبیر .
  5. ابن فارس ،احمد بن فارس، ١٤٠٤ ق ،معجم مقاییس اللغه ، جلد2،قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
  6. تمیمی آمدی عبد الواحد، ١٤١٠ ق ،غرر الحکم و دررالکلم ،قم: دارلکتاب اسلامی.
  7. خوانساری جمال، ١٣٦٦ ش ،شرح غرر الحکم ،جلد3،تهران: دانشگاه تهران.
  8. دیلمی حسن بن محمد،1412ق، ارشاد القلوب،جلد1، قم: الشریف الرضى.
  9. دهخدا علی اکبر،1377ش، لغت نامه دهخدا، جلد14،تهران: انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  10. راغب اصفهانی حسین بن محمد، ٤١٢ 1ق ،مفردات الفاظ قرآن ،بیروت: دارالقلم.
  11. طباطبایی سید محمد حسین، ١٤١٧ ق، المیزان ، جلد10،قم: انتشارات جامعه مدرسین.
  12. طوسی محمد بن حسن ، التبیان فی تفسیر القرآن، جلد4، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
  13. کلینی محمد بن یعقوب، ١٤٠٧ ق، الکافی ، جلد2،3،5،تهران: دارالکتب اسلامیة .
  14. متقی هندی تقی الدین،1413ق ،کنزل العمال،جلد3،بیروت: موسسه الرساله.
  15. مجلسی محمدباقر، ١٤٠٣ ق ،بحار الانوار، جلد54،56،63،71،73،بیروت: دار احیاء التراث العربی.
  16. مصطفوی حسن، ١٣٦٠ ش، مترجم مصباح الشریعه ،تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران.
  17. معین محمد ، ١٣٥٧ ش، فرهنگ فارسی ، جلد2،تهران: انتشارات امیر کبیر.
  18. موسوی خمینی روح الله، ١٣٨٨ ش ،آداب الصلاة، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی.
  19. چهل حدیث ،تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
  20.  سر الصلاة، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی.
  21. 1361ش ،صحیفه نور،جلد19، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی.
  22. نوری حسین ، ١٤١٢ ق ،مستدرک الوسائل،جلد7، قم: موسسه آل البیت علیهم‌السلام.
  23. ورام بن ابی فراس مسعود بن عیسى، ١٤١٠ ق ،مجموعه ورام ،جلد 1و2، قم: مکتبة فقیه.
  24. هاشمی خوئی، حبیب الله ،١٤٠٠ ق ،منهاج البراعه ،جلد4، تهران: مکتبة الاسلامیة.
  25. هلالی سلیم بن قیس، ١٤١٦ ق ،اسرار آل محمد، ترجمه،محمد­باقر انصاری زنجانی قم: نشر الهادی.

   

  مقالات

  1. حسینی سید محمد حسین،1386، معنویت ونقش آن در مبارزه با دشمن،مجله حصون،شماره 13ص88-109.

  سایت

  1. دفتر حفظ و نشر آثارحضرت آیت الله خامنه ای( (KHAMENEI.IR)