درباره نشریه

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق درانتشار(COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله با تقلب در آثارعلمی پیروی می‌نماید".