اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی فصلنامه پژوهشهای نهج البلاغه

به اطلاع مؤلفین مقالات و پژوهشگران محترم می رساند در جلسه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری  و طی نامه شماره 13/144941، فصلنامه «پژوهشهای نهج البلاغه» متعلق به بنیاد بین المللی نهج البلاغه  موفق به اخذ اعتبار علمی ـ پژوهشی شده است.