تحلیل استنادهای قرآنی در هفت شرح منتخب نهج البلاغه (مطالعه موردی پنجاه خطبه نخست)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق ع

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

به دلیل آمیختگی کلام امام علی j با قرآن، و قرین بودن قرآن با عترت به حکم حدیث شریف ثقلین،  مضمون کلی نهج البلاغه نیز قرآنی است. بنابراین، قرآن یکی از کار آمدترین منابع فهم کلام امام است و به همین جهت  شروح متعدد نهج البلاغه از استناد های قرآنی بهره برده اند. مقاله پیش رو، با هدف شناخت بهتر شروح و تبیین تاثیر پذیری شارحان نهج البلاغه از قرآن به بررسی استنادهای قرآنی شارحان و گونه شناسی این استناد ها پرداخته است. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی و نیز از ابزارهای آمار و جداول استفاده شده و شرح ۵۰ خطبه اول نهج البلاغه از شرح های معارج نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ابن میثم، تنبیه الغافلین، عبده، فی ظلال نهج البلاغه و شرح منهاج البراعه خویی مورد جستجو و بررسی قرار گرفته است.  نتایج مقاله که مبتنی بر تحلیل آماری است به صورت جداول کمی و توضیحات کیفی ارائه شده است. یافته ها نشان میدهد که کیفیت و کمیت استفاده از شواهد قرآنی در شرح های مورد مطالعه متفاوت است. از جهت کمیت، شرح های منهاج البراعه و شرح ابن میثم بیشترین استناد را به قرآن داشته‌اند. در مقابل، شرح شیخ محمد عبده کمترین شواهد قرآنی را در خود جای داده است. از جهت کیفی نیز رابطه معناداری بین رویکرد کلی شارح با میزان استنادهای قرآنی وی وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 1. منابع:

  . قرآن کریم

  . نهج‌البلاغه، سید رضی، محمد بن حسین،1394 ش، ترجمه محمدمهدی جعفری، تهران: موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ ششم.

  1. آقابزرگ، محسن بن علی ، ۱۴۰۸ ق،الذریعه الی تصانیف الشیعه، قم: اسماعیلیان.
  2. ابن ابی الحدید، عزالدین عبدالحمید،1378 ش، شرح نهج‌البلاغه، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی، مصحح محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ اول .
  3. ابن میثم، کمال‌الدین میثم بن علی،1404 ق، شرح نهج‌البلاغه، دفتر نشر کتاب، چاپ دوم.
  4. البیهقی، علی بن زید،1409 ق، معارج نهج‌البلاغه، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله مرعشی نجفی، مصحح محمدتقی دانش‌پژوه، چاپ اول.
  5. التفتازانی، مسعود بن عمر ،۷۹۲ ق، مختصر المعانی،قم: دار الفکر.
  6. جعفری، محمدتقی،1357 ش، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول .
  7. حسینی اشکوری، احمد، مرعشی، محمود بن شهاب الدین، افندی، عبدالله بن عیسی بیگ، بی تا، ریاض العلما و حیاض الفضلاء، مطبعه خیام، بی جا.
  8. حسینی خطیب، عبدالزهرا، 1367ق، مصادر نهج البلاغه و اسانیده،بیروت: دارالزهرا،
  9. الخوئی، میرزا حبیب‌الله،1400ق، منهاج البراعه فی شرح نهج‌البلاغه، طهران، مکتبة الاسلامیه، مصحح سید ابراهیم میانجی، چاپ چهارم .
  10. دشتی، محمد،1377 ش، فرهنگ معارف شروح نهج‌البلاغه، قم، موسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام ، چاپ اول.
  11. سید رضی، محمد بن حسین،1383 ش،نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام ، چاپ بیست و دوم.
  12.  1390ش، نهج البلاغه، ترجمه علی شیروانی، دفتر نشر معارف، چاپ اول.
  13. عبده، محمد، شرح نهج‌البلاغه، مصحح محمد محی‌الدین عبدالحمید، القاهره: مطبعة الاستقامة
  14. کاشانی، فتح‌الله،1420 ق، تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین، طهران، انتشارات پیام حق، مصحح سید محمد جواد ذهنی تهرانی، چاپ اول .
  15. معارف مجید، شریعتی نیاسر حامد،1393 ش، ارتباط نهج البلاغه با قرآن کریم، تهران: انتشارات بنیاد، چاپ اول.
  16. مغنیه، محمدجواد،1400 ق، فی ظلال نهج‌البلاغه، بیروت: دارا لعلم للملایین، چاپ دوم.
  17. مکارم شیرازی، ناصر،1417 ق، پیام امام، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول .

  مقالات

  1. پهلوان، منصور، ویژگی های شرح ابن میثم بحرانی بر نهج البلاغه، مقالات و بررسی ها، شماره ۸۴، ۱۳۸۶، صص۳۳-۴۶.
  2. حاجیان حسین آبادی، رضا، دلشاد تهرانی، مصطفی ، روش شناسی ابوالحسن بیهقی در شرح معارج نهج البلاغه، دوفصلنامه مطالعات روش شناسی دینی، شماره دوم، پاییز و زمستان ۹۳، صص۱۳-۳۳.
  3. رفعت، محسن، روش شناسی منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، علوم حدیث، شماره ۵۹، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۲۰۷-۲۴۴.
  4. رفعت، محسن، روش شناسی شرح فی ظلال نهج البلاغه، فصلنامه علوم حدیث، شماره 55، بهار 1389، صص 103-31.
  5. فتاحی زاده، فتحیه، مرادی، لعیا، روش‌شناسی علامه جعفری در شرح نهج‌البلاغه (با تأکید بر منابع و استنادهای تفسیری)، پژوهش‌نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صص ۸۵-۱۱۲.
  6. مهدوی دامغانی، محمود، نکته هایی درباره ابن ابی الحدید و شرح نهج البلاغه، میراث جاودان، شماره ۲۵و۲۶، بهار و تابستان ۱۳۷۸، صص۵۸-۶۵‌.