تحلیلی بر معناشناسی واژه قلب در نهج‏‌البلاغه و استخراج دلالت‏‌های تربیتی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه الزهرا سلام الله علیها، مدرس دانشگاه فرهنگیان.

چکیده

تربیت و عناصر آن از جمله اهداف و اصول به چیستی انسان، مرتبط است. بهره‌مندی از منابع علمی موثق، پایه و اساس اطمینان از یافته‌ها پیرامون چیستی انسان می باشد. در میان منابع موجود، اتکاء به نهج البلاغه به‌عنوان منبع اصیل، انکارناپذیر است. به‌ویژه آنکه این متن مقدس، سخنان ارزشمند امام علی(ع) را شامل می‏‌شود. در این پژوهش محقق به دنبال این هدف است که معناشناسی قلب را در نهج البلاغه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد و سپس دلالت‏‌های تربیتی آن را اشکار سازد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل متن در علم «معناشناسی» با رویکرد «هم‌زمانی» و روش تحلیل مفهومی به کشف معنای قلب به‌ عنوان یکی از کلیدی‌ترین واژه‌های حوزه انسان‌شناسی پرداخته است. این بررسی، بیشتر بر افعال، صفات و هم‌نشین‏‌های قلب تمرکز دارد. در ادامه دلالت‏‌های ناظر بر تربیت انسان بر اساس معناشناسی قلب، نتیجه‏‌گیری شده است؛ هدف تربیت قرب الی الله و د ستیابی به حیات طیبه و اصول تربیت؛ اصل هماهنگی با فطرت؛ اصل هدایت‏‌خواهی، اصل تعقل و تفکر و اصل جامعیت می‏‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 1. ابن منظور، محمدبن مکرم(1414). لسان العرب، ج 3، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
 2. باقری، خسرو(1390). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی. جلد اول، تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه).
 3. بحرانی، ابن میثم(1375). شرح نهج‌البلاغه ابن میثم، ترجمه قربانعلی محمدی مقدم، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.
 4. جعفرزاده کوچکی، علیرضا و امامی غفاری، عبدالحمید (1394). «قلب‏های هدایت پذیر و هدایت ناپذیر از دیدگاه قران»؛ با تاکید بر نقش مدیران در هدایت و اصلاح رفتار کارکنان در سازمان ها». مدیریت اسلامی. (1)1، صص 68-65.
 5. حسن زاده، مهدی و مرتضوی، سیدمحمد (1395). «معناشناسی فواد در قران کریم». پژوهش‏های زبا‏‏ن‏شناختی قرآن، (2)5، صص 114-105.
 6. حسین‌زاده، محمد(1386). کاوشی در ژرفای معرفت‌شناسی؛ منابع معرفت. قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی+.
 7. خسروپناه، عبدالحسین( 1382). گستره شریعت. قم: نشر معارف.
 8. دلبری، سیدمحمد (1395). «دلالت‌های تربیتی معناشناسی قلب در قرآن کریم». پژوهش‏نامه تفسیر و زبان قران، (1)5، صص106-81.
 9. راغب اصفهانی(1388). المفردات فی غریب القران. بیروت: دارالعلم.
 10. راغب اصفهانی(بی‌تا ). مفردات، ج 1، ترجمه غلامرضا حسینی، تهران: مرتضوی.
 11. رمضانی، حسن و پارسانژاد، محسن (1391). «حقیقت قلب در عرفان اسلامی». حکمت عرفانی، (4)1، صص47-33.
 12. شمخانی، اژدر؛ نورعلیان، یاور؛ عاشوری، مظاهر و مالمیر، سعید (1393). «اصول و روش‏های تربیتی از دیدگاه امام خمینی+». بصیرت و تربیت اسلامی، (29)11، صص 136-113.
 13. شهیدی، سیدجعفر (1380). ترجمه نهج‌البلاغه. چاپ بیست و یکم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.‌
 14. طباطبایی، سید محمد حسین(1363). المیزان. ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، ج 4 و 17، تهران: انتشارات محمدی.
 15. فراهیدی، خلیل بن احمد(1410). العین. قم: موسسه دارالهجره.
 16. فعالی، محمدتقی (1386). «قلب از دیدگاه امام علی×». فصلنامه قبسات، (19)5، صص 17-7.
 17. قرآن کریم، ترجمه محمد مهدی فولادوند.
 18. قنبری، بخشعلی(1384). «قلب در نهج‌البلاغه». نشریه دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، (10)1. صص 218-189.
 19. کاردان، علی محمد (1380). درآمدی بر تعلیم و تربیت؛ فلسفه تعلیم و تربیت. تهران: سمت.
 20. کلینی، محمدبن یعقوب(1363). کافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 21. مجلسی، محمدباقر و بهبودی، محمدباقر(1384). بحارالانوار. چاپ ششم، تهران: کتابچی.
 22. مجلسی، محمدباقر(1403). بحارالانوار، الجامعه الدرر اخبار الائمه الاطهار. بیروت: دار احیاء الترات العربی.
 23. محمدحسین‏زاده، عبدالرضا و عارفی، علی (1388). «جایگاه دل در عرفان اسلامی با تکیه بر دیدگاه مولانا». پژوهش‏نامه اخلاق، (6)2، صص 80-57.
 24. محمدزاده، سیدنادر (1392). «قلب در عرفان اسلامی». عرفان، (38)1، صص 35-13.
 25. مصباح یزدی، محمدتقی (1394). اخلاق در قرآن. ج 1، تحقیق و نگارش: محمدحسین اسکندری، چاپ هشتم، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى+.
 26. معروف، یحیی(1388). «القلب فی القران، حقیقه ام مجاز؟» مجله العلمیه الایرانیه للغه العربیه و ادابها، شماره 12، صص 154-129.
 27. نبی احمدی، محمد و حاج زین العابدینی، عباس(1391). «رمز و راز اژه قلب در قران کریم (حقیقت یا مجاز)». مجله العلمیه الایرانیه للغه العربیه و ادابها، شماره 22، صص 120-99.
 28. نوید قراچه قیه، روح انگیز(1394). «معناشناسی قلب در نهج‌البلاغه». نشریه کتاب و سنت، (8)1، صص 88-65.
 29. Given, L. M. (2008). Encyclopedia of Qualitative Research Methods. California & London: Sage Publications.
 30. Crystal, D. (1992). An Encyclopedia Dictionary of Language and Language, Oxford: Blackwell.