مروری بر مقاله‌های مدیریت اسلامی ‌و مدل‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز منابع انسانی به عنوان یکی از مهمترین منابع استراتژیک نقش بسزایی را در پیشرفت سازمان‌ها ایفا می‌کنند. تلاش سازمان‌ها در جهت استفاده بهتر از این منبع استراتژیک راهکارهای جدیدی را ایجاد کرده است. یکی از این راهکارها مدیریت معنوی با هدف افزایش سعادت و خلاقیت فردی، هماهنگی سازمانی و موفقیت تجاری بلند مدت است. با توجه به هم راستایی مدیریت معنوی و مدیریت دینی از یک سو و جامعه جمهوری اسلامی‌ایران از سویی دیگر، در این مقاله تلاش شده است مدل‌های مدیریت اسلامی ‌مستخرج از مقالات را در جهت فراهم‌آوری مدیریت مؤثر در دسته‌هایی طبقه‌بندی کرده و حوزه‌های آنها را شناسایی نماید. این طبقات به ترتیب داشتن بیشترین فراوانی عبارتند از: رفتار و منابع انسانی، مبانی مدیریت، روش‌شناسی تحقیق، روانشناسی، ارتباطی و اجتماعی، استراتژک و در نهایت مالی و اقتصادی. در بررسی‌های به عمل آمده، در سال‌های اخیر حوزه رفتار و منابع انسانی بیشترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده است که این جایگاه در ابتدای دوره تحقیق در اختیار حوزه مبانی مدیریت بوده است. 

کلیدواژه‌ها


 1. احمدزاده سیدمصطفی، سوره عصر ،منشور بهره وری قرآن کریم،فصلنامه پژوهش های قرآنی، شماره 63، تابستان و پاییز 1389 
 2. اسدی فرد رویا، تبیین مفهوم شادی در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و یکم، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 
 3. اسکندری مجتبی، سیدابوالفضل موسوی، بررسی ابعاد مفهومی اعتماد در اندیشه مطهری و کاربرد آن در مدیریت سازمانها،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
 4. اسماعیلی رفیع الدین، اصل عدالت اجتماعی در مدیریت اسلامی و شاخصه های آن،ماهنامه معرفت، شماره 171، اسفند 1390 
 5. افجه سید علی اکبر، ولی اله نقی پور فر، محمد جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
 6. اسماعیلی رفیع الدین، حسن یوسف زاده، اصل مردم داری در مدیریت اسلامی و معیارهای آن،دو فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، شماره 4، بهار 1391 
 7. اعظمی امیر، جستاری در تعریف ها و برداشت های صاحب نظران از مفهوم مدیریت اسلامی، دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 4، پاییز و زمستان 1392 
 8. افجه سید علی اکبر، ولی اله نقی پور فر، محمد جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
 9. افجه سید علی اکبر، رهبری و مدیریت اسلامی،مجله دانش و توسعه، شماره 13، نیمه اول سال 1380 
 10. افجه سید علی اکبر، ولی اله نقی پور فر، محمد جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای عدالت توزیعی و رویه ای در سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
 11. افضلی علی، معناشناسی واژه عدالت در نهج البلاغه، دو فصلنامه پژوهش نامه ی علوی، سال پنجم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
 12. اکبری عمروآبادی احمدرضا، معیارهای شایستگی در مدیریت اسلامی،ماهنامه فولاد، شماره 182، اردیبهشت 1389 
 13. اللهیاری حسین، گفتگو با مدیریت بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 12، بهار و پاییز 1388 
 14. امیری علی نقی، رویکردهای مدیریت اسلامی: رویکرد تجربی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 53، زمستان 1386 
 15. امیری علی نقی، عباس رشنوادی، تاملی بر رابطه فضیلت و صلاحیت در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
 16. امیری علی نقی، فلسفه حج از نگاه علم مدیریت ،فصلنامه فلسفه دین، سال ششم، شماره 3، پاییز 1388 
 17. امیری علی نقی، مدیریت اسلامی؛ رویکرد فقهی اجتهادی، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 58، بهار 1388 
 18. امیری مجتبی، مدیریت زمان از منظر مدیریت اسلامی،ماهنامه مدیران و روسا، شماره 3، دی 1389 
 19. آذر عادل، میثم لطیفی، مهدی ترکمنی، شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر مکان یابی مساجد،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و یکم، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 
 20. آقا پیروز علی، رهبری در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، شماره 3، زمستان 1390 
 21. باقری ناصر، نقد کتاب «مدیریت اسلامی» تالیف حجه الاسلام محمدحسین نبوی،مجله علوم انسانی، شماره 60، آذر و دی 1384 
 22. بشیر حسین، سیمای کارگزاران در مدیریت اسلامی،فصلنامه پژوهش های اجتماعی اسلامی، شماره 62، آذر و دی - بهمن و اسفند 1385
 23. بهارستان جلیل،  مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج،حذف، شماره 36، بهار 1383 
 24. بهارستان جلیل، مطالعه تطبیقی ارزشیابی در مدیریت اسلامی و مدیریت متداول، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 36، پاییز 1381 
 25. بهارستان جلیل، مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج،فصلنامه مدرس علوم انسانی، شماره 36، پاییز 1383 
 26. بهرامی حمیدرضا، حسن خیری، رضوان نروی علویجه، معیارهای تصمیم گیری در مدیریت دانشگاه اسلامی از منظر آموزه های دینی،فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 2، تابستان 1391 
 27. پورعزت علی اصغر، مدیریت اسلامی؛ از التقاط ایدئولوژیک تا التقاط علمی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
 28. پیدایی میرمهرداد، مدیریت اسلامی از نگاهی دیگر،فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 4، پاییز و زمستان 1384 
 29. پیری ثریا، شرح صدر در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
 30. ترک زاده جعفر، روش پژوهش فرایند چرخه ای تحلیل، روشی برای گردآوری، تحلیل و استنتاج از...،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 61، زمستان 1388 
 31. ترک زاده جعفر، شناسایی و تحلیل چالش های توسعه مدیریت اسلامی یک الگوی سیستمی، نشریه راهبرد توسعه، شماره 19، پاییز 1388 
 32. ترک زاده جعفر، فاطمه زینعلی، بررسی مقایسه ای رویکردهای غربی و اسلامی به انگیزشک به سوی توسعه دانش بومی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
 33. تسلیمی سعید، حسین صفری، سیدیحیی سیددانش، بررسی الگوی سه نوع تصمیم گیری حضرت امام خمینی (ره) با استفاده از مدل تصمیم گیری حکیمانه – رویکرد فازی،دو ماهنامه دانشور رفتار، شماره 8، دی 1383 
 34. توکلی عبداله، تحلیل جایگاه ارزش ها در مدیریت گامی در نظریه پردازی مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 71، تابستان 1391 
 35. تولایی روح الله، الگویی برای شناخت مدیریت اسلامی،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 11، خرداد و تیر 1386 
 36. تولایی روح الله، گزارش اولین دوره مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
 37. ثواقب جهانبخش، معیارهای ارزشی مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن،ماهنامه مسجد، شماره 61، فروردین و اردیبهشت 1381 
 38. جلیل پور پیمان، کتابشناسی مدیریت اسلامی،ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 172، دی 1392 
 39. جمشیدیان مهدی، نگاهی به مدیریت در اسلام، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 45، زمستان 1384 
 40. جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری (2)،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 272، مرداد 1383 
 41. جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری (3)،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 273، شهریور 1383 
 42. جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 271، تیر 1383 
 43. جوادی آملی آیه اله عبدالله، مدیریت اسلامی و علوم بشری،ماهنامه پاسدار اسلام، شماره 274، مهر 1383 
 44. چاوشی سید کاظم، بررسی رویکردهای نظری به مدیریت اسلامی، مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، شماره 2، بهار 1388 
 45. حاجیان طالب، مهدی کریمی، تقی آقاحسینی، هاجر شریفی بهشتی، بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان علوم پزشکی اصفهان،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 3، بهار و تابستان 1392 
 46. حاجیان طالب، مهدی کریمی، علی قهرمانی فرد، تواضع و فروتنی مدیران از دیدگاه اسلام،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 
 47. حسن نبوی محمد، نقد و بررسی کتابهای « نظام مشارکت زیربنای مدیریت اسلامی» و « نظام مدیریت با کیفیت مدیریت بر مبنای صلاه»،پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره 1، بهار 1379 
 48. حسین زاده محمدجواد، اصول و مبانی هماهنگی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 18، بهار و تابستان 1391 
 49. حسین زاده محمدجواد، دکترین، خط مشی عمومی، آینده پژوهی و استراتژی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 18، بهار و تابستان 1391 
 50. حسین زاده محمدجواد، دکترین، خط مشی عمومی،آینده پژوهی، استراتژی در مدیریت اسلامی( 2) مدل های خط مشی گذاری عمومی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 22، بهار و تابستان1393
 51. حسینی سیدعبدالرضا، الگوی صدور دستور در نامه 46 امام علی، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
 52. حسینیان شهامت، محمد نادری، سیروس رشیدی، معیارهای شایستگی در مدیریت اسلامی (از نظر مسئولین ارزشیابی و انتصابات بازرسی کل و نظارت و ارزیابی ساعس)،فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 27، زمستان 1393 
 53. حمیدیان پور احمد الله یاری بوزنجانی فخریه، سبک مدیریت مبتنی بر کرامت انسانی و معرفی الگویی برای به کارگیری آن در سازمان ها، ماهنامه معرفت، شماره 185، اردیبهشت 1392 
 54. حنیفی فریبا، نگاهی به ویژگیهای مدیریت اسلامی و مدیریت ژاپنی،فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره 207، تیر 1380 
 55. ختیال حسین، طیبه بلوردی، نهج البلاغه و تجلی آن در مدیریت اسلامی، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
 56. خدمتی ابوطالب، انواع کنترل و نظارت در مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 23، تابستان 1379 
 57. خشوعی مهدیه سادات، حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، هشت شایستگی مدیریتی: شایستگی های ضروری برای مدیران قرن 21 (انگلیسی)،مجله ایرانی مطالعات مدیریت، سال ششم، شماره 2، 2013 
 58. خلعتبری حسام الدین، فریبا صدارت، آفات مدیریت از منظر قرآن و نهج البلاغه،فصلنامه سراج منیر، شماره 13، زمستان 1392 
 59. خنیفر حسین، تحلیل محتوای ادبیات مدیریت اسلامی با تاکید بر آثار منتخب، مجله مدیریت فرهنگ سازمانی، شماره 10، پاییز 1384 
 60. خیراللهی داوود، وجه ممیز مدیریت اسلامی چیست؟،ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، سال 1390 - 1391، شماره 5، بهمن 1390 
 61. دادفر محمدشتا، امیر عبدالهی خلج، طراحی الگوی دو سطحی ارتقای شغلی مدیران بر مبنای عدالت سازمانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه بهبود مدیریت، شماره 21، پاییز 1392 
 62. داستانی حسین آبادی علی، عدالت در مدیریت اسلامی،ماهنامه اصلاح و تربیت، شماره 100، خرداد 1382 
 63. ذاکری آذر، رضا هویدا، محمد نجفی، رهبری معنوی با رویکرد اسلامی،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 
 64. رحمتی محمدحسین، نوع شناسی مطالعات مدیریت اسلامی به عنوان یک دانش میان رشته ای، فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره 4، پاییز 1388
 65. رحمتی منصور، مریم رحمتی، بررسی میزان تحقق ابعاد مدیریت ارتباط با ارباب رجوع براساس اندیشه های مدیریتی حضرت علی(ع)،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
 66. رسول حشمتی محمد، علیرضا خوراکیان، یعقوب مهارتی، بهبود مدیریت مشارکتی در دانشگاه از طریق نظام پیشنهادها و عدالت محوری با در نظر گرفتن جایگاه مدیریت مشارکتی و عدالت در آموزه های اسلامی، فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 7، بهار و تابستان 1393  صص 71-94 
 67. رشیدی بهروز، عصر اطلاعات و مدیریت اسلامی، چالشها و راهکارها،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 30، بهار و تابستان 1385 
 68. رفیعی مجتبی، علی رضا علی احمدی، محمد موسوی، محمد کرمانی،  رهبری اخلاق مدار، ثمره پارادایم مدیریت اسلامی،پژوهش نامه اخلاق، شماره 20، تابستان 1392
 69. زارعی متین حسن، شکراللهی، استاد قوامی، نقد و نظر ( میزگرد مدیریت اسلامی در رادیو معارف قم )، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 8، پاییز و زمستان 1385 
 70. ستوده نیا محمدرضا، محمد جانی پور،  الگوی مدیریت بحران های سیاسی اجتماعی از منظر امیرالمومنین علی (ع)، دو فصلنامه پژوهش نامه ی علوی، سال سوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
 71. سلگی غلامرضا، نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در توسعه و گسترش مدیریت اسلامی،دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1، پاییز 1389 
 72. سهرابی بابک، امیر اعظمی، حمیدرضا یزدانی، آسیب شناسی پژوهش های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فرا ترکیب،فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، شماره 6، تابستان 1390 
 73. سیف اله مراد، علیرضا نادری خورشیدی، منصور صادقی مال امیری، محبت رئیسی، طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
 74. شاه آبادی محمدمهدی، حسن عابدی جعفری، درآمدی بر روش بررسی «ابعاد فرهنگ سازمانی» با نگاهی به قرآن کریم،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 66، بهار 1390 
 75. شفیعی عباس، رویکرد دینی به سازماندهی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 37، زمستان 1382 
 76. شکرالهی نادر، بررسی تئوری مدیریت اسلامی در شبکه معارف،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 6، تابستان 1384 
 77. شکرانی رضا، سید محسن علامه، سمیه انجمنی، مطالعه تطبیقی مهارت شنود موثر از منظر قرآن و حدیث و دانش مدیریت،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیستم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
 78. شیعه زاده الهه، سعید مرتضوی، محمدعلی انصاری، بازنمایی شاخص های توکل: مدخلی بر تصمیم گیری حکیمانه،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
 79. صالح فر محسن ، جایگاه افکارعمومی در اندیشه قرآنی،فصلنامه سفیر نور، شماره 26، تابستان 1392 
 80. صالحی امیری سیدرضا، مدیریت در اندیشه حضرت علی (ع)،فصلنامه النهج، شماره 32، زمستان 1390 
 81. صدر سیدعلی، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن،ماهنامه شهرداریها، شماره 82، شهریور 1386 
 82. صیادی سعید، محمد زند وکیلی، بررسی دیدگاه امام علی (ع) پیرامون وظایف مدیران، دو فصلنامه پژوهش نامه ی علوی، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
 83. طهرانیان زهرا، مدیریت اسلامی،فصلنامه شمیم نرجس، شماره 12، بهار 1388 
 84. طوبایی محمدتقی، مروری بر جایگاه آخرت گرایی در مدیریت اسلامی و تاثیر ان در حوزه وظیفه برنامه ریزی،پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 23، تابستان 1385 
 85. طوسی حسینعلی، شادروان عباس مهری، عوامل موثر بر جذب نخبگان کشور به بسیج،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390 
 86. عابدی جعفری ؛ محمد ازگلی حسن، مروری بر سیر تحقیقات مدیریت اسلامی در ایران،مجله علوم انسانی، شماره 51، خرداد و تیر 1383 
 87. عابدی جعفری حسن، توسعه مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 5، بهار 1384 
 88. عابدی جعفری حسن، حمزه خواستار، امیر اعظمی، پرسشهای بزرگ در زمینه مطالعات سازمان و مدیریت اسلامی،مجله علوم انسانی، شماره 79، شهریور 1389 
 89. عابدی جعفری حسن، علیرضا سبزیکار، مدیریت اسلامی در ایران: بسترها و پیدایش،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
 90. عابدی جعفری حسن، محمد ازگلی، مروری بر سیر تحقیقات مدیریت اسلامی در ایران، مجله علوم انسانی، شماره 76، مرداد و شهریور 1387 
 91. عابدی جعفری حسن، محمد ازگلی، نقطه های آغاز در ترسیم چشم انداز بیست ساله نظام جامع مدیریت اسلامی،مجله علوم انسانی، شماره 52، مرداد و شهریور 1383 
 92. عباسی رسول، حسن عابدی جعفری، غلامرضا طالقانی، ابوالحسن فقیهی، تدوین الگوی کیفیت خدمات در مدیریت مسجد، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
 93. عباسی رسول، غلامرضا طالقانی، ابوالحسن فقیهی، تدوین الگوی مدیریت اثربخش مسجد،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
 94. عباسی رسول، غلامرضا طالقانی، حسن عابدی جعفری، ابوالحسن فقیهی، طراحی و تدوین الگوی تعامل مسجد و سازمان های محیطی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 3، بهار و تابستان 1392 
 95. عترت دوست محمد، جایگاه برنامه ریزی در مدیریت اسلامی از منظر آیات و روایات،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 33، بهمن و اسفند 1389 
 96. عزیزی مهماندوست عباس، سعید صحت، مدیریت در چشم انداز اسلام،پژوهشنامه معارف قرآنی، شماره 6، پاییز 1390 
 97. علامه سیدمحسن، حمیدرضا بوستانی، بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه با رفتار شهروندی سازمانی،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 
 98. علی محمدی مجید، مدیریت اسلامی با رویکرد نظری اخلاق، ماهنامه رشد مدیریت مدرسه، سال 1392 - 1393، شماره 4، دی 1392 
 99. فروزنده دهکردی لطف الله، الهه ملائی، بررسی نظام ارزشی در مدیریت اسلامی و دیگر مکاتب، نشریه راهبرد توسعه، شماره 17، بهار 1388 
 100. فروزنده لطف الله، سحر کوثری، علی فرقانی، ارائه راهبردهای ارتباطی از دیدگاه قرآن،دو فصلنامه مدیریت فردا، شماره 23، بهار و تابستان 1389 
 101. فقهی زاده عبدالهادی، علینقی لزگی، مولفه های بینشی و روشی مدیریت نظامی در نهج البلاغه،فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی، شماره 29، تابستان 1393 
 102. فیض داود، بررسی و تبیین الگوی رسالت جمهوری اسلامی ایران در اندیشه های استراتژک امام خمینی،پژوهشنامه متین، شماره 46، بهار 1389 
 103. قاهری علی، نگرشی بر مدیریت اسلامی، کتاب ماه علوم و فنون، سال سوم، شماره 33، دی 1388 
 104. قائدعلی حمیدرضا، محمد حسین مشرف جوادی، فرهنگ سازمانی حاصل از مدیریت جهادی؛ مطالعه موردی جهاد سازندگی در دفاع مقدس،فصلنامه مهندسی فرهنگی، شماره 79، بهار 1393 
 105. قائدعلی حمیدرضا، مهدی عاشوری، مدیریت جهادی شیوهای تحقق یافته از مدیریت اسلامی،فصلنامه مهندسی فرهنگی، شماره 82، زمستان 1393 
 106. قدسی مهدیه، خودکنترلی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
 107. قرائتی محسن، چهل اصل در مدیریت اسلامی،ماهنامه شهرداریها، شماره 82، شهریور 1386 
 108. قربان نژاد پریسا، احمد عیسی خانی، الگوی شایستگی مدیران بر اساس نهج البلاغه امام علی (ع)،فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، شماره 15، 1392 
 109. قربانعلی محمدرضا، مدیریت اسلامی و پیام هایی از نهج البلاغه،فصلنامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 6، خرداد و تیر 1384 
 110. قزی رضا، راهبرد (جود، جهاد واجتهاد) از شعار تا عینیت در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 18، بهار و تابستان 1391 
 111. قوامی علیرضا، فرمایشات آیت الله گرامی پیرامون مدیریت اسلامی، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 12، بهار و پاییز 1388 
 112. کاتب غلامرضا، علی رمضانی، توانمندسازی منابع انسانی در اندیشه های مدیریت اسلامی،فصلنامه پیک نور (علوم انسانی)، سال نهم، شماره 3، پاییز 1390 
 113. کریم زاده میبدی علی، متفکران عرصه مدیریت اسلامی (1)،مجله علوم انسانی، شماره 53، مهر و آبان 1383 
 114. کریمزاده میبدی علی، متفکران عرصه مدیریت اسلامی (2)،مجله علوم انسانی، شماره 56، فروردین و اردیبهشت 1384 
 115. کنعانی مقدم حجت الاسلام حامد، اصول مدیریت اسلامی و انطباق آن با مدیریت حضرت مهدی (عج)،فصلنامه سخن جامعه، شماره 4، بهار و تابستان 1391 
 116. کیوان حسینی سیداصغر، راحله جمعه زاده، پیوندبخشی میان رویکرد دفاع همه جانبه و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت؛ چارچوب پیشنهادی،فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 34، پاییز 1390 
 117. گایینی ابوالفضل، پیش فرض های معرفت شناسی در مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 37، زمستان 1382 
 118. گنجعلی اسدالله، احمد پارسازاده، مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش شناختی جهت نظریه پردازی در مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10، پاییز و زمستان 1390 
 119. گودرزی پروین، اشرف السادات بزرگی، تحلیل پیوندهای وب سایتهای مراکز علوم اسلامی مستقر در شهر قم،فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، شماره 14، پاییز 1390 
 120. گوران حیدری سیدفرهاد، محمود همت فر، حسابداری مدیریت اسلامی،فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 13، بهار 1394 
 121. لطفی امیرعلی، انجمن علمی مدیریت اسلامی در حوزه علمیه قم،فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 6، تابستان 1384 
 122. لطیفی میثم، انضباط تعالی بخش کارکنان:رویکردی اسلامی به مفهوم انضباط در سازمان،دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 7، بهار و تابستان 1389 
 123. لطیفی میثم، روش شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش های میان رشته ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر،دو فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10، پاییز و زمستان 1390 
 124. مجیدی حسن، مجتبی بانشی، معیارهای شایستگی مدیر و مدیریت از منظر نهج البلاغه،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 3، بهار و تابستان 1390 
 125. محمدزاده وحدتی جواد، دیدار هیات تحریریه نشریه مدیریت اسلامی با مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت اله العظمی نوری همدانی (دامت برکاته)،ماهنامه شهرداریها، شماره 82، شهریور 1386 
 126. محمدی اصل عباس، نقش مدیریت اسلامی در روابط انسانی سازمان ها، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 11، تابستان و پاییز 1387 
 127. محمودی جعفر، چیستی مدیریت اسلامی در بو ته نقد،نشریه دانش مدیریت، شماره 51، زمستان 1379 
 128. مردمی ابوالقاسم، نقد و بررسی کتاب رفتار سازمانی در نگاه مدیریت اسلامی: تالیف: غلامرضا ویسی، محمدعلی سوادی،دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال اول، شماره 1، پاییز 1389 
 129. مزروعی اسماعیل، سید عبدالجابر قدرتیان کاشان، بررسی مبانی انسان شناختی بروکراسی با رویکرد اسلامی،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 53، زمستان 1391 
 130. مساح هاجر، حمیدرضا عریضی، ابوالقاسم نوری، محسن گل پرور، ساخت و روان سنجی مقیاس مدیریت اسلامی،دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان شناسی، شماره 9، پاییز و زمستان 1390 
 131. مصباح آیت الله علامه، مدیریت اسلامی و ضرورت توجه به آن در نظام اسلامی،دو فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی، شماره 7، پاییز و زمستان 1392 
 132. معصومی مهر حمید رضا، حسن عابدی جعفری، لطف الله فروزنده دهکردی، طراحی و تدوین الگوی شناخت موانع تحقق مدیریت اسلامی در سازمانها (انگلیسی)،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال نوزدهم، شماره 1، بهار و تابستان 1390 
 133. ملک اف علاالدین، آیا مدیریت اسلامی داریم، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 9، بهار 1386 
 134. مهدوی راد محمدعلی، حسنعلی صادقی، تحلیل تعامل علم و عمل در مدیریت اسلامی از دیدگاه قرآن و حدیث،دو فصلنامه مدیریت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
 135. مهدیخانی لطف الله، مدیریت اسلامی در یک نگاه،ماهنامه شکرشکن، شماره 76، شهریور 1382 
 136. موحد ابطحی سیدمحمدتقی، درآمدی بر روش شناسی مدیریت اسلامی،فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، شماره 45، زمستان 1384 
 137. مؤیدنیا فریبا، شیوه ها و راه کارهای مدیریت اسلامی، ماهنامه درسهایی از مکتب اسلام، شماره 607، مهر 1385 
 138. میرزااف (تاجیکستان) عبدالهاشم، منبع شناسی قرآن و مدیریت،دو فصلنامه قرآن و علم، شماره 12، بهار و تابستان 1392 
 139. نبوی محمد حسن، نقد و بررسی کتاب « اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن»،پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره 2، تابستان 1379 
 140. نبوی محمدحسن، رابطه اسلام و دانش مدیریت، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، شماره 11، زمستان 83 و بهار 84 
 141. نجات بخش اصفهانی علی، اکبر باقری، بررسی تطبیقی روش شناسی تحقیق در مدیریت اسلامی درمقایسه باروش شناسی های تحقیق درعلوم مدیریت رایج،مجله پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی، شماره 5، زمستان 1388 
 142. نجات بخش علی، دیدگاه های مدیریت اسلامی در زمینه کنترل و نظارت : با استفاده از آیات کلام الله مجید روایات و بعضی از احادیث و خطب نهج البلاغه، فصلنامه مدیریت در اسلام (نخل شهداد)، شماره 8، پاییز و زمستان 1385 
 143. نجات نازی، صفات اخلاقی مدیران از دیدگاه حضرت علی (ع)،فصلنامه طب و تزکیه، سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1382 
 144. نجاتبخش اصفهانی علی، آینده در قلمرو مدیریت و رهبری حضرت مهدی (عج)،فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره 6، پاییز و زمستان 1392 
 145. نجاتبخش اصفهانی علی، بهاره شهریاری، مقایسه ویژگی های مدیریت از دیدگاه قرآن کریم با مدیربت از دیدگاه تئوریهای غربی، مجله پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم، شماره 2، بهار 1388 
 146. نصر اصفهانی علی، سهیلا محرابی، بررسی جایگاه و نقش شرح صدر در مدیریت اسلامی،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 4، پاییز و زمستان 1390 
 147. نصراصفهانی مهدی، علی نصراصفهانی، ریحانه نصراصفهانی، جایگاه مفهومی و نظری رهبری خدمتگزار از دیدگاه اندیشمندان غربی و مقایسه تطبیقی با آموزه های دینی در مدیریت اسلامی،فصلنامه مطالعات اسلامی در تعلیم و تربیت، شماره 3، بهار و تابستان 1390 
 148. نظامی وند چگینی هوشنگ، محمدرضا جلیلوند، نگرش اسلامی به مدیریت در مقابل مدیریت اسلامی،دو فصلنامه اسلام و مدیریت، شماره 3، بهار و تابستان 1392 
 149. . نقی پورفر ولی ا...، رهبری بصیر در اسلام، فصلنامه کمال مدیریت، شماره 9، بهار 1384 
 150. . نقی پورفر ولی ا...، محمود جعفرپور، مطالعه تطبیقی شاخصهای تاثیرگذار بر تحقق عدالت مراوده ای در سازمان، مقایسه دو دیدگاه مدیریت اسلامی و مدیریت غربی،مجله علوم انسانی، شماره 81، اسفند 1389 
 151. نوری پیمان، از خود بیگانگی مثبت و قابلیت به کارگیری آن در مدیریت اسلامی (قسمت دوم و پایانی)،فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 19، زمستان 1382 
 152. نوری پیمان، از خود بیگانگی مثبت و قابلیت به کارگیری آن در مدیریت اسلامی،فصلنامه دانش حسابرسی، شماره 18، پاییز 1382 
 153. هاشمیان سیدمحمدحسین، مقدمه ای بر امکان و وجوب فلسفی تحقق دانش مدیریت اسلامی نقدی بر روش شناسی مدرن،فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 10، بهار 1391 
 154. وزیر زنجانی حمیدرضا، لطف الله فروزنده دهکردی، بررسی مبانی فکری در تدوین اصول مدیریت اسلامی،نشریه راهبرد توسعه، شماره 21، بهار 1389 
 155. یارمحمدیان محمدحسین، مسعود فردوسی، محمدحسین پسندیده، ادراکات مدیران و صاحب نظران دانشگاهی در خصوص مولفه های مدیریت اسلامی،دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت، شماره 22، 1390 
 156. Cavanagh,G. (1999). Spirituality for managers: Context and Critique, Journal of Organization Change Management, Vol. 12, No.3. pp.53-165
 157. Myers, J. E. (1990). Wellness Throughout the Lifespan, Guide post