اسوه‌پردازی از حکومت حق مدار برای آیندگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

اگرچه جهان با حکومت عدل امام علی‌(ع) چندان نپایید، اما این حکومت به بسیاری از اهداف خود رسید و از جمله آنکه " این حکومت الگو و اسوه حکومت پاک سیرتان در گذر تاریخ شد".
گویا این حکومت برپا شد تا دلیل و راهنمای همه کسانی باشد که در طول تاریخ به حکومت عدل و پاکیزه می‌اندیشند؛ حکومتی که در آن حق تفسیر عدل است و عدل تفسیر و معنی حق؛ و این همه مستلزم احیا و توسعه مکارم اخلاقی در میان حکمرانان و مردم است؛ تا منزلت حکمرانی اخلاقی حاصل آید و جلوه‌های اخلاق در حکومت پدیدار شوند و حکومت حق مدار شکل بگیرد؛ حکومتی که بر مدار اخلاق توسعه می‌یابد و هربار ابتلاء به خطا، آن را به اصلاح خود برمی‌انگیزد و به احیای مکارم اخلاقی در حکومت و حکمرانی مشتاق‌تر و امیدوارتر می‌سازد و مصمم می‌‌نماید. این حکومت اسوه است؛ اسوه‌ای نیکو برای برای آیندگانی که به بلوغ فهم و درک و توان حفظ و نگهداری از سازه‌های گوناگون حکومت عدل دست می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
پورعزت، علی اصغر.1389. "پژوهش ابعاد حکمرانی اخلاقی در فحوای عهدنامه امیر‌(ع)". فصلنامه پژوهش های نهج‌البلاغه. سال هشتم، شماره 30. بنیاد نهج‌البلاغه.
پورعزت، علی اصغر.1390. "عدالت امام علی و آینده ایران" . فصلنامه پژوهشهای نهج‌البلاغه ، سال نهم، شماره 32. بنیاد نهج‌البلاغه.
پورعزت، علی اصغر. 1394. مدیریت ما؛ مدیریت اسلامی‌در پرتو نهج‌البلاغه امام علی‌(ع). انتشارات بنیاد نهج‌البلاغه.
تمیمی‌آمدی، عبدالواحد؛ غرالحکم و دررکلم، ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی, 1378، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
رفیع الدین محمد بن محمد مومن جیلانی،‌( م: 11ق)‌، شرح اصول کافی جیلانی‌(الذریعه الی حافظ الشریعه)، تصحیح محمدحسین درایتی. قم: دارالحدیث. چاپ 1387.
طبری، فضل بن حسن. 548 قمری. تهذیب الاحکام‌(تحقیق خراسان). چاپ1407 قمری.     تهران: دارالکتاب الاسلامیه.
نهج‌البلاغه امام علی"‌(ع)". گردآوری سیدشریف رضی: ترجمه عبدالمحمد آیتی، 1378، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌و بنیاد نهج‌البلاغه.