الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه افسری امام علی

2 دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشیار دانشگاه فارابی

چکیده

تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البلاغه در سیرة عملی امام علی(ع) امری برجسته است. این پژوهش با هدف چیستی و چرایی و چگونگی موضوع و
روش مطالعه داده بنیاد و با گردآوری کتابخانه ای تدوین یافته است. داده ها به روش توصیفی تحلیلی، تجزیه و تحلیل گردیده اند. پژوهش نشان داد که در الگوی حکومتی
امام علی(ع) تکریم مردم با نگرش به کرامت ذاتی انسان و به اقتضای تکلیف انسانیاو بوده و با کشف 22 شاخص از نهج البلاغه پیرامون تکریم مردم، فرضیه های تحقیق
اثبات و این شاخص ها، ذیل چهار مقوله ی «فرهیختگی»، «حق»، «عدل» و «عزت» قرارگرفت. این چهار مقوله پارادایمهای نظریۀ مورد بحث را شکل داد. معنای این
نظریه آن است؛ در جامعه ای که مردم در تعامل سیاسی با زمامدار، از عزت برخوردار و حق خود را استیفا نمایند؛ امور متناظر به آنان، بر بستر عدل جاری و زمینه ی
فرهیختگی مردم فراهم خواهدد گشت؛ چنین تعاملی، بر محور تکریم استوار است.

کلیدواژه‌ها