آسیب شناسی خواص و رویکرد سیاسی کارگزاران حکومت نسبت به آنان از دیدگاه نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری پژوهشکده نهج البلاغه

چکیده

یکی از مهمترین مباحث معاصر، بحث خوّاص است.  aناخت گون ههای خوّاص و
آسیبهایی که ممکن است ایشان به آن دچار شوند از جمله مواردی است که کمتر
مورد تحقیق قرار گرفته است. علاوه بر این، بررسی آسیب شناسانة جهتگیری
کارگزاران حکومت که در بیشتر موارد به عنوان عاملی در ایجاد و یا دامن زدن به
آسیبهای خوّاص، اثرگذار است، بسیار حائز اهمیت است.
بررسی این موضوع بر اساس آموز ههای اسلامی و با استفاده از منابع آن به ویژه
کتاب نهج البلاغه، امری ضروری است. از ای نرو، در این پژوهش، با روش تحلیلی –
توصیفی، عوامل آسیبزا در نخبگان، آسیبهای ناشی از این عوامل و پیامدهای ناگوار
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، به ویژه جه تگیری نادرست کارگزاران حکومت
به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبزا با عنایت به رویکردهای حکومت عَلوی
مورد بررسی قرار گرفته است.
آسیبهایی که خوّاص بدان دچار م یشوند به دو دستة «آسیبهای مشترک » مثل عصبیّت
قومی- خویشاوندی، سطح ینگری، استبداد رأی، دنیاطلبی و زیاد هخواهی و «آسیبهای
اختصاصی » مانند منزلت اجتماعی، فضاسازی معاندان و جه تگیری نادرست کارگزاران
حکومت، تقسیم می شوند. همچنین جه تگیری نادرست کارگزاران حکومت نسبت
به خوّاص از دو دیدگاه ایجابی و سلبی قابل بررسی است. دیدگاه سلبی که محل
بحث است دارای دو جنبة اقتصادی و سیاسی است جنبة اقتصادی به تبعیض و
برخورداریهای ناحقّ اقتصادی اشاره دارد و جنبة سیاسی به موضوع «رابطه سالاری »
به جای «شایسته سالاری » و تسامح و تساهل کارگزاران نسبت به خوّاص می پردازد.

کلیدواژه‌ها