انسان شناسی از منظرنهج البلاغه (باتاکید بر خطبه 32)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قاینات، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز قاین

چکیده

بررسی سرشت و حقیقت انسان و ابعاد وجودی او، از موضوعاتی است که همواره مورد توجه عالمان دین، فیلسوفان و روانشناسان بوده است. اندیشمندان در طول تاریخ و روان شناسان در یک قرن اخیر کوشیده اند،وجود تشابه و تفاوت شخصیت‌های مردم را بررسی کنند. و انواع شخصیت های متفاوت را بیان کرده ا ند و نتوانستند به طور واقعی به شخصیت انسان پی ببرند.ما معتقدیم از طریق کتاب های دینی مثل قرآن و نهج البلاغه بهتر می توان شخصیت واقعی انسان را شناخت و تقسیم بندی کرد. خطبه 32 نهج‌البلاغه انسان ها را به چهار گروه دنیا طلب یعنی 1- فاسدان بی‌کفایت که به دلیل ناتوانی به سراغ دنیا نمی‌روند، 2- ظالمان زورمدار که با زور و ظلم درپی دستیابی به دنیا هستند، 3- دنیاپرستان ریاکار که با تزویر و فریب دنیا را طلب می‌کنند و 4- زاهدین دروغین که درپی آنند تا مردم آنها را قانع و زاهد بپندارند. و گروهی که قابل مقایسه با این چهار گروه نیستند یعنی مردان خدا که دنیا را گذرگاه آخرت دانسته و با ایمان و عمل صالح آماده سرای آخرت می‌شوند، تقسیم کرده‌اند. در این مقاله ویژگی‌های این گروه ها و تفاوت آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. این تقسیم بندی نشان دهنده اهمیّت عقیده در ساختار شخصیت انسان و تشخیص خصوصیات متمایز کننده او است و نیز رفتار انسان را به شکلی خاص و مشخص که موجب تمایز او از دیگران شود جهت می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


 • منابع و مأخذ

  • قرآن کریم. ترجمه مکارم شیرازی، ناصر (1373). ناشر: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی).
  • نهج البلاغه. ترجمه شهیدی، جعفر (1387). ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
  • اتکینسون، ریتا ال و همکاران (1996). زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه براهنی، محمد نقی و همکاران (1384). انتشارات رشد.
  • احمدوند، محمد علی (1382). بهداشت روانی. ناشر: دانشگاه پیام نور.
  • بحرانی، میثم بن علی بن میثم (1362). شرح نهج البلاغه ابن میثم. ترجمه محمدی مقدم، قربانعلی (1375). ناشر: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
  • ترخان، مرتضی ؛ آقایوسفی، علی رضا و شقاقی، فرهاد (1389). نظریه های مشاوره و روان درمانی ناشر: دانشگاه پیام نور.
  • جعفری، محمد تقی (1368). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه. ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی
  • جوادی آملی، عبدالله (1381). صورت و سیرت انسان در قرآن. قم: اسراء.
  • جوادی آملی، عبدالله (1388). حق و تکلیف در اسلام. قم: اسراء
  • جوانمرد، غلام حسین (1387). آسیب شناسی روانی2. ناشر: دانشگاه پیام نور.
  • دادستان، پریرخ (1378). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
  • رهبر، محمد تقی و رحیمیان، محمد حسن (1380). اخلاق و تربیت اسلامی. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
  • فارسی، جلال الدین (1389). انسان شناسی. ناشر: آبگین رایان.
  • ﻗﺎﺑﻀﯽ، فاطمه؛ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ، شهلا؛ ﻓﺘﺢآﺑﺎدی، جلیل و ﺣﺴﻦزاده ﺗﻮﮐﻠﯽ محمدرضا(1394). اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﻮی ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ: ﺳﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ . روانشناسی و دین، ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ، ﭘﻴﺎﭘﻲ 29، ص ۸۴ ـ ۶۳.
  • قرائتی، محسن (1383). تفسیر نور. ناشر: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن. جلد ۲ سوره آل عمران آیه ۲۸.
  • کتابی، احمد(1391). فرافکنی و توجیه (دلیل تراشی) در فرهنگ عامه ایران. نشریه جامعه پژوهی فرهنگی، دوره ۳، شماره ۱، ۱۲۱-۹۷.
  • کرباسیان، فاطمه و چناری، مهین(1394). جایگاه زبان سکوت در تربیت دینی . دوفصلنامه علمی ـ ترویجی علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، دوره ۳، شماره 5، ص ۱۴۶-۱۲۱.
  • کریمی، یوسف (1370). روانشناسی شخصیت. ناشر: دانشگاه پیام نور.
  • محمدی ری شهری ، محمد (1377). میزان الحکمه . ترجمه شیخی، حمید رضا . قم: دار الحدیث.
  • مروتی، سهراب و یعقوبی، مینا(1389). نقد و بررسی نظریه انسان شناسانه«مازلو» با رویکردی بر آیات قران کریم. مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره اول، پیاپی7، ص99-77.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1374). تفسیر نمونه. ناشر: دارالکتاب الاسلامیه. جلد ۲۵ سوره انسان (دهر): آیه ۱۰. جلد ۲ سوره آل عمران: آیه ۲۸.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1379). پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه. ناشر: دارالکتاب الاسلامیه.
  • مکارم شیرازی، ناصر (1387). اخلاق در قرآن. انتشارات: امام علی بن ابیطالب (ع).
  • نجاتی، محمد عثمان (1387). قرآن و روانشناسی. ترجمه عرب، عباس، ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی.
  • نجاریان، محمدرضا و حاتم پور ، ندا (1392). تأثیر پذیری ابواب الجنان از مجموعه ورّام (کبر و عجب، ریا و سمعه). فصلنامه پژوهش های ادبی- قرآنی، دوره ۱، شماره ۱، ص۱۲۸-۹۹.
  • واسوانی، جی. پی (1389). ترس را بکش پیش از آنکه ترس تو را بکشد. ترجمه جعفری فیجانی، بهرام، ناشر: محراب دانش.
  • واعظی، احمد (1377). انسان از دیدگاه اسلام. ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
  • یارمحمدیان ، احمد و کمالی، فاطمه(1386). بررسی رابطه هوش هیجانی با خود شکوفایی دانش آموزان پایه اول دبیرستان. مجله علوم اجتماعی و انسانی ، دانشگاه شیراز. دوره بیست و ششم، شماره سوم، پیاپی ۵۲، ص ۲۱۱-۲۲۶.