نویسنده = علی اصغر پورعزت
اسوه‌پردازی از حکومت حق مدار برای آیندگان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 9-18

علی اصغر پورعزت


خط‌مشی‌گذاری مالی در حکم‌رانی متعالی از منظر نهج البلاغه

دوره 14، شماره 3، آبان 1394، صفحه 51-74

علی اصغر پورعزت؛ پاکنوش کیانی؛ زینب پورعزت