حقیقت «زهد»، مبادی و نشانه‌های آن از دیدگاه نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

در نهج‌البلاغه، زهد و زندگی زاهدانه بسیار ستایش و توصیه شده است. شناخت مفهومی واژه «زهد» به قصد رسیدن به یک تعریف منطقی و جلوگیری از هرگونه مغالطه و انحراف فکری پیرامون زهد، نیاز اساسی به‌شمار می‌آید؛ چنانکه شناسایی عوامل مؤثّر در ایجاد زهد، آثار مترتّب بر آن نیز برای آراسته شدن به این فضیلت، ضروری است. در این مقاله، با روش تحلیلی و استناد به منابع مرتبط با این موضوع، ضمن تحلیل مفهومی و بررسی تعریف اصطلاحی مورد نظر شارحان نهج‌البلاغه از زهد و میزان هماهنگی آن با مفاد سخنان امام علیه السلام، به عوامل حصول زهد و آثار آن از دیدگاه نهج‌البلاغه پرداخته شد. یافته‌های تحقیق نشان‌دهنده این است که «زهد» یعنی بی‌میلی و ترک عملی نسبت به هر چیزی که مانع از رسیدن به هدف (قرب الهی و نعیم اخروی) است نه اجتناب از عالَم طبیعت و بهره نبردن از مواهب مادّی. زندگی در عالَم طبیعت، وسیله و مقدّمه برای تحصیل سعادت ابدی (هدف نهایی) و واجد ارزش مقدّمی است. تلقّی «وسیله» به عنوان «هدف» دنیایی است مذموم که مانع از وصول به هدف می‌شود و باید از آن إعراض کرد‌. به میزان عمق معرفتی انسان به چنین بینشی، مرتبه‌ای از مراتب زهد در او حاصل می‌شود و آثار اخلاقی و عملی آن را در خود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


منابع 
نهج‌البلاغه، ترجمه: محمّد دشتی، 1385ش،  قم: انتشارات امیرالمؤمنین علیه السلام.
1. الإمام السّجاد، علی بن الحسین علیه السلام، 1418ق، الصّحیفة السّجادیة الجامعة، قم: مؤسسه الإمام المهدی عج الله تعالی فرجه الشریف.
2. إبن أبی الحدید، عزّالدین عبدالحمید، 1429ق، شرح نهج‌البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، قم: أنوار الهدی.
3. إبن سینا، حسین بن عبدالله، 1381ش، الإشارات و التّنبیهات، تحقیق: مجتبی زارعی، قم: بوستان کتاب.
4. الإمام الصّادق، جعفر بن محمّد علیه السلام، 1378ق، مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، مقدّمه و ترجمه: حسن مصطفوی، تهران: انتشارات الکتاب.
5. بحرانی، میثم بن علی بن میثم، 1420ق، شرح نهج‌البلاغه، بیروت: دار الثّقلین.
6. جعفری، محمّد تقی، 1385ش، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
7. جوادی آملی، عبدالله، 1378ش، مراحل اخلاق در قرآن، قم: مرکز نشر إسراء.
8. جوادی آملی، عبدالله، 1395ش، مبادی اخلاق در قرآن، قم: مرکز نشر إسرا.
9. جوهری، اسماعیل بن حمّاد، 1990م، الصّحاح، بیروت: دارالعلم للملایین.
10. حسینی حائری، سید کاظم، 1422ق، تزکیة النّفس، قم: مؤسّسة الفقه للطّباعة و النّشر.
11. خوری الشّرتونی، سعید، 1374ش، أقرب الموارد، طهران: دارالأسوة للطباعة و النّشر.
12. خوئی، حبیب الله، 1429ق، منهاج البراعة فی شرح نهج‌البلاغه، بیروت: دارإحیاء التراث العربی.
13. راغب إصفهانی، حسین بن محمّد، 1412ق، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق: صفوان عدنان داودی، بیروت: دارالقلم.
14. سروش، عبدالکریم، 1379ش، اوصاف پارسایان، تهران: مؤسّسه فرهنگی صراط.
15. شمس، سید حسین، 1383ش، توحید از نگاهی نو، قم: بوستان کتاب.
16. طباطبائی، سیدمحمد حسین، 1411ق، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: مؤسّسه الأعلمی للمطبوعات.
17. طوسی، نصیرالدّین، 1383ش، شرح الإشارات و التّنبیهات، قم: نشر البلاغه.
18. عبده، محمّد، (بی‌تا)، شرح نهج‌البلاغه، بیروت: دارُالجوادین.
19. مجلسی، محمّد باقربن محمدتقی، 1403ق، بحارالأنوار، بیروت: مؤسّسه الوفاء.
20. مطهّری، مرتضی، 1386ش، سیری در نهج‌البلاغه، تهران: انتشارات صدرا.
21. مطهّری، مرتضی، 1395ش، حکمت‌ها و اندرزها، تهران: انتشارات صدرا.
22. مکارم شیرازی ، ناصر، و همکاران ، 1386ش، پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، قم: مدرسه الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام.
23. موسوی خمینی، سیّد روح الله، 1391ش، شرح چهل حدیث، تهران: مؤسّسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله.
24. نراقی، محمّد مهدی، 1383ش، جامع السّعادات، قم: انتشارات اسماعیلیان.
مقاله
25. مصلّایی پور، عباس؛ محمّدی، مروّت، 1390ش،  «معناشناسی زهد در نهج‌البلاغه براساس روش معناشناختی ایزوتسو»، مطالعات قرآن و حدیث، شماره (8)، صفحه 97ـ127.