بررسی ماهیت و چیستی ایمان کامل و خالص در شرح نهج‌البلاغه از دیدگاه ابن میثم بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه فلسفه و کلام اسلامی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 استادیار،گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار،گروه فلسفه و کلام اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چکیده

ایمان دارای دو قسم:ایمان به حق که معرفت قلبی،اقرار به زبان وعمل به ارکان یعنی صبر،یقین،عدل وجهاد است. و ایمان به باطل که همان کفر بوده و شعبی دارد از جمله:وسوسه گری وکنجکاوی نابجا،ستیزه جویی و جدل، انحراف از حق، و لجاجت ودشمنی با حق و ناسازگاری و لازمه شناخت ایمان کامل نیز شناخت کفر و شک و اصول و فروعات آنها می باشد.ایمان متعلق دین و اطاعت است، وعلم دین همراه با اعتقاد والتزام عملی است. ایمان تصدیق گزاره های اسلام یعنی ایمان به خدا،علم غیب، ملائکه، حضرت رسول aو انبیاء پیشین، قرآن وکتاب الله، امامت، و معاد است، که البته مربوط به حکمت عملی واخلاقیات بوده وعلمی مسموع، که باید مطبوع ومبتنی بر فطرت باشد و ایمانی صادق است که به آنچه در نزد پروردگار است، مطمئن تر باشد ازآنچه در دست خود دارد و هدف نهایی آن کمال نفس آدمی در تصدیق توحید خداوند وتوکل است که از آن باعنوان ایمان خالص یاد می‌شود، که در این نوشتار به روش ترتیبی، موضوعی وتوصیفی به بررسی ماهیت وچیستی ایمان در شرح نهج­البلاغه ابن میثم بحرانی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  . قرآن کریم

  . نهج البلاغه،ابوالفضل بهرام پور، 1396ش، چاپ اول، قم: آوای قرآن.

  1. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه الله 1363ق، شرح نهج البلاغه، چاپ اول، محمد بن حسین شریف الرضی، قم: مکتبه آیت الله مرعشی نجفی(ره).
  2. ابن منظور، محمد بن مکرم، 1369ق، لسان العرب، چاپ اول، جلد1و3، بیروت: لبنان، دارالفکر.
  3. امین، حسن، 1408ق، دائره المعارف الاسلامیه الشیعه، بیروت، لبنان: دارالتعارف للمطبوعات.
  4. بحرانی، کمال الدین میثم بن علی بن میثم ، 1375ق، شرح نهج البلاغه، جلد سوم، چاپ اول، مترجم: محمدصادق عارف و دیگران، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی.
  5. جرجانی، علی بن محمد، 1394ق، تعریفات، چاپ دوم، مترجمان سیما نوربخش، حسن سیدعرب، مشهد: فروزان فر.
  6. جمعی از نویسندگان، 1392ق، دایره المعارف تشیع، چاپ اول، تهران: حکمت.
  7. جوادی آملی، عبد الله، 1387ش، شریعت در آیینه معرفت، چاپ اول، قم: اسراء.
  8. داعی نژاد، سیدمحمد علی، 1385ش، ایمان و آزادی در قرآن، چاپ اول، تهران: کانون اندیشه جوان.
  9. دهخدا، علی اکبر، 1377ق، لغت نامه، جلد اول، چاپ دوم، زیرنظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: دانشگاه تهران.
  10. شیرازی، محمد بن ابراهیم(صدر الدین)، 1366ق، تفسیرالقرآن الکریم، جلد2و16، چاپ اول، مترجم: محمد خواجوی، قم: بیدار.
  11. طباطبایی، سیدمحمد حسین، 1392ه.ش، شیعه در اسلام، چاپ16، سیدهادی خسروشاهی، قم: بوستان کتاب.
  12. عاملی، محمد بن حسن بن علی بن محمد حسین، 1385ق، الامل الامل( تذکره المتبحرین فی العلماء المتاخرین)، جلد1،چاپ اول، السلافه ماحوزی، بغداد: مکتبه الاندس .
  13. مطهری، مرتضی، 1394ش، آزادی انسان، چاپ دهم، تهران: بینش مطهر.
  14. هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، 1382ش، فرهنگ فقه فارسی، جلد اول، چاپ اول، قم: موسسه دایره المعارف فقه اسلامی.
  15. هیک، جان، 1372ش، فلسفه دین، چاپ اول، مترجم: بهرام راد، تهران: نشر بین المللی الهدی.