مدیریت و حکومت علوی- فرازمانی و فرامرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس بنیاد نهج البلاغه

چکیده

مدیریت نیاز همیشگی جوامع بشری است. امام علی(ع) دردورة حکمرانی خویش شاخصه‌های مدیریت تعالی‌گرا را مشخص کرد. نگاه امام در مدیریت معطوف به محور عدالت است. عدالت پیش‌زمینة وصول به مدیریت متعالی است. مهمترین مؤلفه‌های مدیریت متعالی در نهج‌البلاغه عبارت‌ است از: خود نظارتی، دقت در گزینش کارگزاران، عطوفت و مهربانی نسبت به مردم، خودسازی (دفع رذائی و کسب فضائل)، شایست سالاری، پرهیز از گرایش‌های حزبی.

کلیدواژه‌ها