دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 46، آبان 1394، صفحه 1-156 
دستور العمل ها و دستآوردهای دعا در نهج البلاغه

صفحه 75-103

ابراهیم اقبال؛ مهدی ممتحن؛ سید مهدی حسینی میلانی