شناسایی مؤلفه ها و شاخص های سیاسی مؤثر بر مدیریت سالم با الهام از نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای (دانشکده قم

چکیده

مدیریت سالم و سیستم اداری سالم پیش‌نیاز هر گونه تلاش برای پیشرفت کشورهاست، و بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند به تضییع منابع عمومی و حتی ازهم‌گسیختگی جوامع منجرشود. پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی است که به روش تحلیل محتوا انجام شده است و به شناسایی مولفه‌های سیاسی لازم برای استقرار و تداوم مدیریت سالم با الهام از نهج‌البلاغه می‌پردازد. بررسی‌ها و تحلیل‌های این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به نهج‌البلاغه، در بعد سیاسی 5  مولفه مردم‌مداری، ارتباط مستقیم با مردم، شفافیت و پاسخگویی، عدالت محوری، و نظام قضائی مستقل و کارآمد بر استقرار و تداوم مدیریت سالم تاثیر دارند. با توجه به این که نهج‌البلاغه از منابع اصیل فرهنگ اسلامی است و با فرهنگ بومی ایران تطابق دارد؛ توجه، تمرکز و برنامه‌ریزی برای ارتقای مولفه‌های تحقیق حاضر می‌تواند سلامت اداری در کشور را بهبود بخشد. 

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و ماخذ

  الف- فارسی

  1- پورعزت، علی اصغر (1387). مختصات حکومت حق­مدار در پرتو نهج­البلاغه، تهران: علمی و فرهنگی.

  2- پورعزت، علی اصغر (1390). اداره سالم به روایت نهج­البلاغه، طرحی برای مبارزه با فساد اداری، تهران: بنیاد نهج­البلاغه.

  3- جعفری، محمد تقی (1379). حکمت سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج­البلاغه.

  4- حبیبی، نادر (1375). فساد ادری: عوامل موثر و روشهای مبارزه، تهران: انتشارات وثقی.

  5- حسنی، علی. شمس، عبدالحمید (1391). راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی، فصلنامه اسلام و پژوهشهای مدیریتی، سال دوم، پاییز و زمستان، شماره اول، صص 81-104.

  6- دانائی­فرد، حسن (1388). چالش­های مدیریت دولتی در ایران، تهران: سمت.

  7- دلشاد تهرانی، مصطفی (1379). دولت آفتاب: اندیشه سیاسی و سیره حکومتی علی (ع)، تهران: دریا.

  8- دلشاد تهرانی، مصطفی(1390). تفسیر موضوعی نهج­البلاغه، تهران: نشرمعارف.

  9- ربیعی، علی(1387). زنده باد فساد: جامعه شناسی فساد در دولت­های جهان سوم، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

  10- رفیع پور، فرامرز (1386). سرطان اجتماعی فساد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

  11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(1380). مجموعه خلاصه مقالات همایش سلامت نظام اداری، تهران.

  12- سازمان ملل متحد (1389). کتابچه راهنمای سازمان ملل متحد درباره سیاست مقابله با فساد، ترجمه احمد رشیدی،تهران: مرکز پژوهش و برنامه­ریزی سازمان بازرسی کل کشور.

  13- سید شریف رضی (1386). نهج­البلاغه، ترجمه محمد دشتی،  شیراز: میقات نور.

  14- شیخی، محمد حسین (1390). عوامل موثر برسلامت اداری و رشد ارزش های اخلاقی در آن، فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی،شماره دوم، صص 126-99.

  15- فرج­پور، مجید (1381).موانع توسعه: فقر، فساد وتبعیض، تهران: خدمات فرهنگی رسا.

  16- فرخ­سرشت، بهزاد (1383). بررسی عوامل موثر در بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن بر روند توسعه جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 66، صص 65-84.

  17- قربانی، عادل. صدیق محمدی، میرفرهاد (1387). راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی در ایران با تاکید بر تجربیات کشورهای موفق،  تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.

  18- قلی­پور، رحمت­ا...(1384). تحلیل رابطه حکمرانی خوب و فساد اداری، فرهنگ مدیریت، شماره دهم، صفحه 127-103.

  19- مطهری، مرتضی (1371). سیری در نهج­البلاغه، تهران: صدرا.

  20- مقیمی، سید محمد (1385). مباحث ویژه در مدیریت دولتی، تهران: سمت.

  21- نصیری، فخر السادات (1390). سلامت سازمانی، همدان: نشر چنار.

   

  ب- لاتین

  Balboa,j . Medalla, e.m.(2006). Anti-Corruption and Governance: The Philippine Experience. APEC Study Center Consortium Conference.Ho Chi Minh City.

  ج- اینترنتی

  1. klitgaard, r. (1998, march). International Against Corruption. Finance & Development, 3-6. available at: https://www.imf.org/external/pubs /ft /fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf
  2. www.transparency.org