تحلیل محتوای مقالات فصلنامه علمی‌– پژوهشی النهج طی سال های 1394 -1389.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

2 استادیار دانشگاه آزاد، واحد تهران شمال

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر، تحلیل محتوای مقالات موجود در شماره‌های 30 تا 45 فصل‌نامه النهج می‌باشد.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تحلیل محتوا است. یافته ها نشان داد که مقالات به نسبت بالایی دارای شباهت موضوعی و محتوایی هستند و بیش‌ترین پوشش موضوعی به موضوع الهیات اختصاص دارد. بیش‌ترین مقاله‌ها دارای ساخت تحلیلی و  دارای موضوع‌بندی علوم انسانی بوده بیشترین استنادهای ابراز شده در مقاله‌های مورد بررسی(6/71 درصد) به محققان و پژوهشگران علمی‌است. مخاطب (6/ درصد 51) مقالات عموم افراد جامعه و مخاطب (9/30 درصد) از مقالات مدیران و مسئولان حکومتی هستند. بیشترین روش تحقیق (6/87 درصد) مقالات روش سندی و هدف (0/60 درصد) مقالات بنیادی بوده و (4/79درصد) نویسندگان مقالات مرد و (6/20 درصد) نویسندگان مقالات زن هستند.بیشترین مرتبه علمی‌نویسندگان در مقاله‌های مورد بررسی عبارت است از؛ «استاد درصد5/26»، «دانشجوی دکتری درصد4/19» و «استادیار درصد8/18».(5/72 درصد) مقالات بین رشته‌ای و (درصد8/75 درصد) مقالات دارای منابع ردیف اول هستند از 2635 استناد در مقاله‌ های مورد بررسی استناد به کتاب، (6/34 درصد) استناد به مقاله، (3/17 درصد) استناد به پایان‌نامه و (2/0 درصد) استناد به سایت هست.  

کلیدواژه‌ها


 • ابرامى، هوشنگ.(1385).  شناختىازدانششناسی:علومکتابدارىودانشرسانی. تهران: نشر کتابدار.
 • . فتاحی، رحمت الله و یزدان منصوریان. 1381. مدیریت نشریه های ادواری : جنبه های نظری و کاربردی گزینش، فراهم آوری، سازماندهی و ازائه خدمات ادواری ها (چاپی و الکترونیکی). تهران : دبیزش،9.
 • باب الحوائجی، فهیمه و مهرزاد یزدیان.(1389).  تحلیلمحتوایمقالاتمجلاتتخصصی کتابداریواطلاع‌رسانی دربارهترویجکتابخوانیو‌کتابخانه‌هایکودکانازسال1378 تا 1387. تحقیقات اطلاع رسانی و کتاب خانه های عمومی‌شماره،16(4)، 31  تا 53.
 • حری، عباس. (1380).  آئین نگارش علمی تهران: هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور.
 • خورسندی طاسکوه، علی، گفتمان میان رشته‌ای دانش، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران،1387 ش.
 • راهنمای رودپشتی، فریدون؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره و مریم کاویان. (1391). تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی- پژوهشی رشته حسابداری در ایران. حسابداری مدیریت شماره 5(15)،121تا 134.
 • رایف،دانیل؛ استفن، جی، لیسی و فریدریک فیکو، تحلیل پیام‌های رسانه ای (کاربرد تحلیل محتوای کمّی در تحقیق)، ترجمه مهدخت بروجردی علوی، 23
 • رشیدی آشتیانی، اعظم و حسن حسن لاریجانی. (1390). تحلیل محتوای نشریه های علمی- پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد نشریه های علمی‌ پژوهشی در حوزه موضوعی اقتصاد در سال های 1385-1389. برنامه ریزی و بودجه،16(3)،133تا 157
 • زالی، نادر؛ قلی پور،مستوره و نورالدین عظیمی(1393). واکاوی دستاوردهای دانش شهرسازی: تحلیل محتوای مقالات علمی‌ پژوهشی در حوزه شهرسازی،در: مدیریت شهری، شماره 13(43)،109تا 126
 • زراعت کار،کیمیا و نادر عالیشان کرمی(1392). تحلیل استنادی و محتوایی مجله پزشکی هرمزگان1385-1389، در: مجله پزشکی هرمزگان ،شماره 17(1)،54 تا 60.
 • ساروخانی، باقر 1381. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی،301.
 • سرمد و همکاران ، 1375، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، 135
 • سلک، محسن و اشرالسادات بزرگی(1389). تحلیل محتوایی مقالات منتشر شده در دو نشریه فصل نامه کتابداری و اطلاع رسانی و فصل نامه کتاب در سال های 1385 و 1386، در: فصل نامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی  فناوری اطلاعات9)،شماه 3(10).26تا40
 • شریفی، مسلم؛ میردار هریجانی، شادمهر و بهمن عسگری.1391. تحلیل توصیفی مقاله های نشریات علی پژوهشی تربیت بدنی و علوم ورزشی طی سال های 1384 -1388. نشریه مدیریت ورزشی بهار.
 • طالقانی، محمود. 1370. روش تحقیق نظری، 95- 96.
 • علایی‌مه‌آبادی، منیره .1391. تحلیل‌محتوای‌روزنامه های‌کثیرالانتشار‌فارسی‌زبان‌منتشره‌در تهران ‌بین سالهای 1388-1390. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد،‌دانشگاه آزاداسلامی‌،واحد‌علوم‌و‌تحقیقات،تهران. 

علو یپور، محسن و همکاران، مبانی نظری و روش شناسی مطالعات میا نرشت های، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1387 .

 • فصلنامه نهج‌البلاغه (مجلدات 30-45)، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه.
 • کریپندورف، کلوس.1383. تحلیل محتوا، مبانی روش‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی،نشرنی .25.
 •  نیازی، سیمین. (1380).  بررسی گرایش های موضوعی نشریات کتابداری و اطلاع رسانی در سال های 1347-1344.  فصلنامه کتاب شماره 45بهار. 52 تا 61
 • ویمر، راجردی و جوزف آر ومینیک .(1384). تحقیق در رسانه های جمعی، ترجمه دکتر کاووس سید امامی، تهران،. سروش،  217.

Cozzens, S. E. (2001). “Making Disciplines Disappear in STS.” In Visions of STS:Counterpoints in Science, Technology, and Society Studies, S. H. Cutcliffe & C. Mitcham(eds), pp. 51-64. Albany, NY: State University of New York Press