دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 49، مرداد 1395، صفحه 1-162 
نقدی متنی و فرامتنی بر جستاری از ترجمه نهج البلاغه محمد دشتی

صفحه 105-134

عباس یارمحمدی؛ علی باقر طاهری نیا؛ عبد المطلب شیرازی