پاسخگویی کارگزاران از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 عضوهیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

چکیده
موضوع این پژوهش، پاسخگویی در جامعه با نگاهی به آموزه‌های علوی است و تلاش می‌کند به منظور دستیابی به تبیین پاسخگویی با روشی توصیفی – تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که در رویکرد برگرفته از کلام حضرت امیر علیه‌السلام، چه مکانیزمی برای پاسخگویی کارگزاران و مدیران عالی در جامعه وجود دارد و اساساً توقع پاسخگویی از یکدیگر در تعامل‌های اجتماعی مبتنی بر چه خاستگاه‌هایی است؟ مقاله با بحثی در باره مفهوم نظارت و پاسخگویی آغاز می‌شود و در ادامه از هدف‌های پاسخگویی در بخش دولتی و گونه‌های متفاوت آن سخن به میان می‌آورد. هدف‌های پاسخگویی می‌تواند در برگیرنده مواردی همچون ابزار مؤثر برای نظارت بر قدرت، تضمینی بر کاربرد صحیح منابع ملی و ابزاری برای ارتقاء مدیریت خدمات عمومی باشد. در عین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پاسخگویی بر اساس کلام حضرت امیر علیه‌السلام مشتمل بر پاسخگویی در قبال مسؤلیت، پاسخگویی در قبال مردم، پاسخگویی در قبال بیت‌المال (اموال عمومی) و پاسخگویی در قبال عملکرد است.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع

نهج‌البلاغه، (1384): ترجمه علی شیروانی، قم: مؤسسه انتشارات دارالعلم
رابرتسون، یان (1374): درآمدی بر جامعه (با تأکید بر نظریه‌های کارکردگرایی، ستیز و کنش متقابل نمادی)، ترجمه حسین بهروان، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
کوئن، بروس (1382): درآمدی به جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: فرهنگ معاصر
فقیهی، ابوالحسن (1380): نظامهای پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 29 و30
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1390): پیام امیرالمؤمنین علیه‌السلام: شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، جلد دهم، قم: انتشارات امام علی بی ابی‌طالب 7.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1390): پیام امیرالمؤمنین علیه‌السلام: شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، جلد یازدهم، قم: انتشارات امام علی بی ابی‌طالب علیه‌السلام .
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1387): پیام امیرالمؤمنین علیه‌السلام: شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، جلد نهم، قم: انتشارات امام علی بی ابی‌طالب علیه‌السلام .
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران (1387): پیام امیرالمؤمنین علیه‌السلام: شرح تازه و جامعی بر نهج‌البلاغه، جلد اول، قم: انتشارات امام علی بی ابی‌طالب علیه‌السلام.