دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 57، مرداد 1397، صفحه 11-36