کلیدواژه‌ها = حاکمیت
تبیین ابعاد مدیریت استراتژیک در نهجالبلاغه با تاکید بر نامه 53

دوره 21، شماره 3، آذر 1401، صفحه 101-136

علی نقی امیری؛ ابوالفضل گائینی؛ فاطمه عالمی طامه


تأثیر جنسیت بر تصدی حاکمیت در نهج البلاغه

دوره 18، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 49-68

معصومه عبدلی نشلجی؛ سید محمد مرتضوی؛ سید حسین سید موسوی