کلیدواژه‌ها = رهبری
اکتشاف الگوی رهبری امام علی (ع) از عهدنامه مالک اشتر(ره)

دوره 20، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 51-92

محسن زمانی؛ رضا نجاری؛ حسن عابدی جعفری؛ مجید ضماهنی


رهبری کارکنان سازمان بر اساس آموزه‌های علوی و اعتبار سنجی آن

دوره 19، شماره 3، آذر 1399، صفحه 161-196

علی آقا پیروز؛ محمداسمعیل رستمی نیا


واکاوی مدل« نرمش حداکثری و شدت حداقلی در رهبری امام علی علیه السلام»

دوره 19، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 189-208

عباس شفیعی؛ علینقی امیری