دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 64، اردیبهشت 1399، صفحه 1-213 
بُعد سیاسی شخصیت سید رضی

صفحه 63-78

سید علی میرشرف الدین(میرشریفی)