دوره و شماره: دوره 19، شماره 3 - شماره پیاپی 66، آذر 1399، صفحه 1-244 
تحلیلی بر مستندات قرآنی عدالت اقتصادی در نهج البلاغه

صفحه 107-134

احمد امینی کهریزسنگی؛ محسن احتشامی نیا؛ سید محمد رضوی