دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 55، بهمن 1396 
زمینه‌های شفافیت اطلاعات و عدالت اقتصادی از دیدگاه نهج‌البلاغه

صفحه 81-102

رضا حاجیان حسین آبادی؛ مصطفی دلشاد تهرانی؛ محمدرضا امینی حاجی آبادی