دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 60، خرداد 1398، صفحه 1-195 
تأثیر جنسیت بر تصدی حاکمیت در نهج البلاغه

صفحه 49-68

معصومه عبدلی نشلجی؛ سید محمد مرتضوی؛ سید حسین سید موسوی


تحلیل مضمون زهد در آموزه‌های نهج ‌البلاغه

صفحه 115-134

احمد ربانی خواه؛ محمد مصطفایی؛ معصومه امامی روشناوند


حس آمیزی در نهج‌البلاغه

صفحه 135-156

ریحانه ملازاده؛ فرزانه رحمانیان کوشککی