دوره و شماره: دوره 21، شماره 1 - شماره پیاپی 72، خرداد 1401، صفحه 1-257 
توسعه مفهوم انگیزه خدمت عمومی مبتنی بر نهج البلاغه

صفحه 87-127

علی نقی امیری؛ حسن زارعی متین؛ محمدجواد معتمد