دوره و شماره: دوره 21، شماره 3 - شماره پیاپی 74، آذر 1401، صفحه 1-289 
اثرپذیری عهدنامه مالک اشتر از بافت فرهنگی مصر با رویکرد "تحلیل گفتمان فرکلاف

صفحه 19-37

سارا حیدری؛ مهدی اسمعیلی صدرآبادی؛ روح الله محمدعلی نژاد عمران


تبیین ابعاد مدیریت استراتژیک در نهجالبلاغه با تاکید بر نامه 53

صفحه 101-136

علی نقی امیری؛ ابوالفضل گائینی؛ فاطمه عالمی طامه


مطالعه تطبیقی "حکمرانی خوب" از منظر نامۀ 53 نهج البلاغه و آرای اسکاپی

صفحه 241-262

حبیب الله حلیمی جلودار؛ مرتضی علویان؛ ابوذر نیک جهان